Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Agnieszka Bywalec

KONTRAKTY NA TOWARY LEŚNE W RZECZPOSPOLITEJ W DRUGIEJ POŁOWIE XVII WIEKU

S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zagadnień, jakie znajdowały się w kontraktach leśnych na puszcze litewskie wchodzące w skład królewszczyzn, datowanych na drugą połowę XVII wieku. Dokumenty źródłowe, przechowy­wane w zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, zawierają szereg infor­macji dotyczących towarów, jakie były pozyskiwane z zakontraktowanych lasów.

Zamieszczono w nich również szczegółowe ustalenia stron na temat ochrony zakontraktowanych zasobów leśnych. Autorka nie pominęła w treści artykułu opisu zagadnień politycznych i ekonomicznych, które stały się tłem dla badanych dokumentów.

Słowa kluczowe: kontrakty leśne, historia Polski, XVII wiek, towary leśne, dzieje ochro­ny przyrody, bioróżnorodność

TIMBER CONTRACTS FOR WOODS IN POLAND DURING SECOND PART OF 17TH CENTURY

S u m m a r y

The aim of the article is the presentation of problems that contained timber contracts for woods belonging to the royal family dating back to the second half of the 17th century. A collection of source documents, contained in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, contains a number of information on goods that were obtained from contracted forests.

Their content also includes valuable records in the form of detailed arrangements of the parties regarding the protection of contracted forest resources. The author did not omit in the text of the description of the political and economic issues that became the background for the examined documents.

Keywords: forest contacts, Polish history, XVII century, timber goods, history of nature conservation, biodiversity

Artykuł do pobrania/Download the article