Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ks. Artur Wysocki

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE JAKO MECHANIZM GENERATYWNY ZMIAN SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PARAFII

S t r e s z c z e n i e

Środowisko przyrodnicze jest miejscem życia, pracy i odpoczynku człowieka, ale służy zarazem integracji i rozwojowi niektórych grup społecznych, mających odniesienie do konkretnego locum. Badania prowadzone przez autora w para-fiach rzymskokatolickich w różnych krajach pokazały, że ma ono wpływ również na zmiany społeczne, jakie zachodzą w tych jednostkach kościelnych. Biorąc pod uwagę charakter i cel tych grup społecznych, można uważać, że środowi-sko nie ma większego związku z ich funkcjonowaniem, ale niektóre, jakie zaszły w badanych parafiach, pokazują istotne znaczenie elementu ekologicznego dla zmian społecznych w nich zachodzących. Analizowane parafie pochodzą z Pol-ski, Francji i Australii, zaś wykorzystane metody badawcze to obserwacja, analiza dokumentów, wywiad i rozmowa.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, mechanizm generatywny, parafia, realizm kry-tyczny, zmiana społeczna

 

NATURAL ENVIRONMENT AS A GENERATIVE MECHANISM OF SOCIAL CHANGE ON THE EXAMPLE OF SELECTED PARISHES

S u m m a r y

The natural environment is a place of life, work and rest of a person, but at the same time it serves the integration and development of some social groups that are related to a specific locum. Research carried out by the author in Roman Catholic parishes in various countries has shown that it also affects the social changes taking place in these Church units. Considering the nature and purpose of these social groups, it may seem that the environment is not much related to their functioning, but some of the changes that have taken place in the surveyed parishes show the importance of the ecological element to social changes taking place in them. The analyzed parishes come from Poland, France and Australia, while the applied research methods were observation, document analysis, inter-view and conversation.

Keywords: natural environment, generative mechanism, parish, critical realism, social change

Artykuł do pobrania/Download the article