Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 13

Jerzy Adamczewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2020 ROKU
S t r e s z c z e n i e
Podstawowym zadaniem Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych jest sukcesywne powiększanie kolekcji muzealnych poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja ewidencyjna muzealiów łącznie z elektronicznym inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. Zbiór eksponatów liczy obecnie 9850 przedmiotów. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka konserwatorska w zakresie zabezpieczenia stanu zachowania eksponatów. W strukturze działu funkcjonuje również biblioteka, która gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych.
Słowa kluczowe: zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, księgozbiór, kolekcja pszczelarska, dawne szkoły leśne w Margoninie

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2020
S u m m a r y
The main task of the Museum Inventory and Collection Department is to gradually expand the museum collections through purchases, donations and deposits. There is also conducted full reference documentation of Museum Collections together with a digital inventory of the Museum Collections and their Storage. The Collection of exhibits now consists of 9,850 objects. As part of the protection of collections, successive preventive conservation is implemented in order to safeguard the state of exhibits. There is also a library in the department structure that gathers and renders available specialist collection of books on forestry and related subjects.
Keywords: Museum Collections, museum documentation, conservation, collection of books, apiculture collection, former forest schools in Margonin

Artykuł do pobrania/Download the article