Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Adamczewski

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2018 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 roku. W strukturze działu jest również biblioteka, która prowadzi komputerowy inwentarz elektro-niczny i sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnic-twa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym zadaniem działu jest powiększanie kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowa-dzona jest pełna dokumentacja muzealna eksponatów łącznie z elektronicznym

inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania eksponatów.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumenta-cja muzealna, konserwacja, biblioteka, wyłuszczarnia nasion, tablica pamiątkowa, prof. Andrzej Grzywacz

 

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2016

S u m m a r y

Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been functioned in the Forest Culture Centre in Gołuchów since 1st January 2010. There is also a library in its structure which in a successive way increases its specialized book collection refers to forestry and other related disciplines as well as keeps electronic inventory. The main aim of department’s activity is increas-ing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are run complementary. Suc-cessive, comprehensive conservation of chosen, most valuable exhibits is carried out.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documen-tation, preservation, library, seed husking, memorial plate, prof. Andrzej Grzywacz

Artykuł do pobrania/Download the article