Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Aleksandra Arndt

POD PATRONATEM SYLWANA. KULTUROTWÓRCZA ROLA DRZEW W KONTEKŚCIE POEZJI RZYMSKIEJ

S t r e s z c z e n i e

Jedno z najbardziej kompleksowych starożytnych opracowań literackich na temat drzew stanowią Georgiki Wergiliusza. Szczególnie druga księga poematu zogniskowana jest wybitnie wokół tematyki dendrologicznej; poeta podejmuje w niej kwestię uprawy drzew, zwraca również uwagę na związki poszczególnych gatunków z szeroko pojętą kulturą. Problematykę relacji pomiędzy drzewami a różnymi dziedzinami życia ludzkiego podejmują w swoich utworach rów-nież inni twórcy antyczni. W dziełach swych sporo miejsca poświęcają ponadto rzymskiemu patronowi lasów, Sylwanowi.

Słowa kluczowe: Sylwan, las, poezja rzymska, drzewo, drewno

 

UNDER THE PATRONAGE OF SILVANUS. THE CULTURE-FORMING ROLE OF TREES IN THE CONTEXT OF ROMAN POETRY

S u m m a r y

One of the most complex ancient literary studies on trees are The Georgics of Virgil; in particular, the second book of the poem is very much focused around dendrology. The poet takes up the issue of growing trees in it, he also draws atten-tion to the connections between individual species and the broadly understood culture. The problems of relations between trees and various areas of human life are also taken up by other ancient artists in their works. In their works, they also devote a lot of space to Silvanus, the Roman patron of the forests.

Keywords: Silvanus, forest, Roman poetry, tree, wood

Artykuł do pobrania/Download the article