Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Adamczewski

DWA NIE(ZWYKŁE) EKSPONATY

S t r e s z c z e n i e

Marian Bucała z Suchej Beskidzkiej to niezwykle ciekawa postać. Rzeźbiarz i gawędziarz. Dopracował się własnego, rozpoznawalnego stylu, którego charakterystyczną cechą jest wykorzystanie naturalnego ukształtowania drewna brzozowego z zachowaniem części kory. Jego rzeźby – „bucałki” – opisują dawny wiejski, ubogi świat. Niepowtarzalna forma artystycznej wypowiedzi inspirowana jest naturą oraz życiowym doświadczeniem i przeżyciami. W zbiorach muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Goluchowie znajduje się 80 rzeźb tego twórcy. Ostatnie dwie przekazane prace: konar świerkowy z „nowelą” opisującą jego historię (nr inw. MLG/P/1149/1-2) oraz „czapka krakowska” (nr inw. MLG/P/1150) pokazują wpływ natury na twórczość Mariana Bucały.

Słowa kluczowe: Marian Bucała, bucałki, rzeźba, brzoza, zbiory muzealne
 

TWO EXTRA(ORDINARY) EXHIBITS

S u m m a r y

Marian Bucała from Sucha Beskidzka is an extremely interesting person. Sculptor and story-teller. He has worked his own recognizable style whose characteristic feature is the use of the natural shape of birch wood preserving part of the bark. His works of art – “bucałki” describe former, rural, poor world. The unique form of artistic expression is inspired by nature and life. There are 80 sculptures of Marian Bucała in the museum collection of the Forest Culture Centre in Gołuchów. Two of them, donered to the Centre last time: spruce branch with the novel describing its history (inventory number MLG/P/1149/1-2) and Cracow cap (inventory number MLG/P/ 1150) show the influence of nature on the work of Marian Bucała.

Keywords: Marian Bucała, bucałki, sculpture, birch, museum collection

Artykuł do pobrania/Download the article