Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Hubert Szramka

WSPOMNIENIA O PROF. ZW. DR. JÓZEFIE BRODZIE (1920–2019)

S t r e s z c z e n i e

Prof. zw. dr Józef Broda żył w latach 1920–2019. Szkołę średnią i częściowo studia wyższe odbył w okresie okupacji na tzw. kompletach tajnego nauczania. Od 1947 roku związał się z Poznaniem, pracując na Uniwersytecie Poznańskim, a od 1951 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym. Był znanym i uznanym histo-rykiem zajmującym się leśnictwem. Był twórcą poznańskiej szkoły historii le-śnictwa. Opublikował około 145 prac poświęconych głównie historii leśnictwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje obszerna książka pt. Wśród śniegów i ba-gien tajgi (2004), w której opracował relacje leśników polskich zesłanych w 1940 roku w głąb Związku Radzieckiego. Za zasługi dla rozwoju wiedzy uzyskał sze-reg wyróżnień i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1973 roku oraz medal „Pro Bono Silvae” w 2008 roku.

Słowa kluczowe: historia leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

 

MEMORIES ABOUT PROF. DR. JÓZEF BRODA

S u m m a r y

Professor Dr. Józef Broda (1920–2019) graduated the high school and partly university studies during the German occupation on the so-called “secret teach-ing sets”. From 1947, he came to Poznań while working at the Poznań University and since 1951 at the Poznan University of Life Sciences. He was a well-known and recognized historian dealing in forestry, who was the pioneer in this in Poznań. He published about 145 papers and books devoted mainly to the his-tory of forestry, a special deserves special mention: Wśród śniegów i bagien tajgi (Among the snow and taiga marshes) (2004), in which was developed the ac-counts of Polish foresters deported in 1940 into the Soviet Union. He received a few distinctions including Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta in 1973 and Pro Bono Silvae in 2008.

Keywords: history of forestry, Poznan University of Life Sciences, Forest Culture Centre in Goluchow

Artykuł do pobrania/Download the article