Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Barbara Czołnik

DZIAŁALNOŚC EDUKACYJNA I WYDAWNICZA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 20017 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2017 roku bogatą działalność edukacyjną oraz wydawniczą. Zrealizowano 216 zadań edukacyjnych, współpracując ze 107 podmiotami. Łączna liczba odbiorców, którzy skorzystali z oferty dydaktycznej Ośrodka, wyniosła 8388 osób. Większość zdarzeń edukacyjnych w Ośrodku miała charakter cykliczny, choć nie zabrakło nowości w tymzakresie. Dużym zainteresowaniem odbiorców cieszą się wydawnictwa Ośrodka, zwłaszcza gry i broszury dla dzieci, dlatego wznowiono 9 tytułów tych książeczek i 2 gry dydaktyczne. Wznowiono także poradnik metodyczny dla edukatorów oraz jedną książkę o historii szkolnictwa leśnego. Jak co roku wydano kolejny tom „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej” oraz 4 numery „Zagajnika”.  W postaci nowości wydawniczych ukazały się 4 publikacje, w głównej mierze autorstwa pracowników Ośrodka. Ośrodek otrzymał też dotacje na działalność edukacyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W minionym roku Ośrodek cieszył się zainteresowaniem
mediów ogólnopolskich: Telewizji Polskiej Programu Pierwszego (TVP1), TV Republika i Polskiego Radia Jedynka oraz Telewizji Informacyjnej TV Wielkopolska i Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydawnictwa OKL, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

EDUCATIONAL AND PUBLISHING ACTIVITY OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2017

S u m m a r y

The Forest Culture Centre in Gołuchów ran a rich educational and publishing activity in 2017. 216 educational tasks were carried out, cooperating with 107 entities. The total number of participants who took advantage of the Centre’s didactic offer amounted to 8,388 people. Most of the educational events in the Centre were cyclical, although there were news in this area. The publications of the Centre, especially games and brochures for children, are very popular with the audience, therefore 9 titles of these books and 2 didactic games were reissued. The methodological guide for educators and one book on the history of forest education were also reissued. As every year, another volume of “Studies and Materials of the Forest Culture Centre” and four issues of “Grove” were published. Four publications were published as novelty , mainly authored by the employees of the Centre. The Centre also received subsidies for educational activities from the Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management in Poznań. In the past year the Centre enjoyed popularity of all-Polish media: TVP 1, TV Republic and of Polish Radio Number One and Information Television TV Greater Poland and of Greater Poland Cable Television.

Keywords: forest education, OKL’s publishing, Forest Culture Centre in Gołuchów

Artykuł do pobrania/Download the article