Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 2

Aldona Cholewianka-Kruszyńska
Muzeum-Zamek w Łańcucie

ŁOWIECKI I LEŚNY PROGRAM REZYDENCJI MYŚLIWSKIEJ POTOCKICH W JULINIE
S t r e s z c z e n i e
Myśliwska rezydencja hrabiów Potockich w Julinie funkcjonowała od wzniesienia i urządzenia pałacu w roku 1880 do wyjazdu właściciela hr. Alfreda Antoniego Potockiego w roku 1944. Rezydencję poza pałacem rozbudowanym w 1927 roku tworzyły wybudowana przed 1887 rokiem oficyna gościnna „Dyrektorówka” i dom kuchenny wzniesiony w 1890 i rozbudowany w 1927 roku. Całość otaczał założony w 1880 roku park. Przez cały czas rezydencja używana była konsekwentnie do celów myśliwskich także o reprezentacyjnym charakterze jako miejsce czasowego pobytu myśliwych – rodziny i gości – podczas organizowanych
w pobliskich lasach polowań.
Rezydencja otrzymała przemyślany program myśliwski i leśny poprzez bardzo wyraźnie zaznaczony styl architektury drewnianej z dekoracyjną stolarką oraz stałe i ruchome wyposażenie wnętrz, dekorację używanych serwisów czy sposób garnirowania stołów do leśnej liberii służby. W pałacu zgromadzono imponującą kolekcję trofeów – ostatecznie w międzywojniu było ich 408, a poza tym pałac wyposażony był w wieżę-latarnię do oświetlenia drogi powracającym po zmroku myśliwym i strzelnicę, z której korzystali w niedziele i święta. Julin poświęcony był ponadto św. Hubertowi i otrzymał aż dwa emblematyczne jego wizerunki: ustawiony w pobliżu pałacu posąg i olbrzymi, dekoracyjny, umieszczony w nastawie
kominka w salonie reliefowy kafel z wizerunkiem patrona myśliwych.
Szczególnym bibliofilskim aspektem zarówno leśnym, jak i łowieckim, który wyróżniał Julin spośród innych tego rodzaju siedzib, była zakupiona w 1883 przez hr. Romana Potockiego, twórcę rezydencji, profesjonalna niemiecko-polska biblioteka leśno-łowiecka, dla której stworzono osobne wnętrze i która w międzywojniu została udostępniona do wypożyczeń, przez co prywatna, magnacka rezydencja myśliwska w Julinie zyskała społeczny charakter.
Słowa kluczowe: rezydencja, łowiectwo, leśnictwo, św. Hubert, biblioteka

GAME AND FOREST PLATFORM OF COUNT POTOCKI’S HUNTING RESIDENCE IN JULIN
S u m m a r y
Hunting residence of the Counts of Potocki in Julin functioned from 1880 when the lodge was built and arranged, until 1944 – the departure of its owner Count Alfred Antoni Potocki. Apart from the lodge, which was extended in 1927, the residence consisted of a guest outbuilding “Dyrektorówka”, built before 1887, and a Kitchen House, built in 1890 and extended in 1927. The entire complex was surrounded by a park established in 1880. All the time it was used consistently for hunting purposes, also of a representative nature as a place of temporary stay for hunters – family and guests, during hunts organized in the nearby forests.
The residence was given a deliberate hunting and forest character by a very distinct style of architecture, wooden with decorative woodwork, and both fixed and movable interior furnishings, decoration of used tableware or the way of garnishing tables up to the servants’ forest livery. Moreover, the lodge had an impressive collection of trophies – eventually, in the interwar period, there were 408 of them. Besides, the lodge was equipped with a lantern tower to light the way for hunters returning after dark and a shooting range to be used on Sundays and holidays. Julin, which was also dedicated to St. Hubert, received as many as two emblematic images of him: a statue placed near the palace and a huge, decorative relief tile with the image of the patron saint of hunters placed in the fireplace setting in the living room.
A special bibliophilic aspect, both forestry and hunting, which distinguished Julin from other residences of this kind, was a professional German-Polish forestry and hunting library purchased in 1883 by Count Roman Potocki, the creator
of the residence, for which a separate interior was created and which in the interwar period was made available for lending, with which the private, magnate hunting lodge in Julin gained its social character.
Keywords: residence, hunting, forestry, St. Hubert, library

Artykuł do pobrania/Download the article