Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Andrzej Grzywacz, Andrzej Szczepkowski

HISTORIA SEKCJI FITOPATOLOGICZNEJ KOŁA NAUKOWEGO LEŚNIKÓW SGGW W WARSZAWIE

Streszczenie
Sekcja Fitopatologiczna Koła Naukowego Leśników działała w latach 1962–1995 z przerwami w okresie 1970–1971 i 1984–1991. Na dorobek Sekcji składa się zrealizowanie co najmniej trzech tematów badawczych, w tym dwóch z zakresu fitopatologii (stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Kozienice i choroby kosodrzewiny) i jednego z zakresu inwentaryzacji grzybów wielkoowocnikowych (w Dolinie Łopienki) oraz jednego autorskiego projektu dotyczącego diagnostyki owocników grzybów nadrzewnych. Wyniki tych prac zaprezentowano w dwóch referatach na ogólnopolskich konferencjach kół naukowych i w kilku referatach na Przeglądach Kół Naukowych SGGW. Zorganizowano sześć obozów naukowych w pięciu obiektach przyrodniczych (Nadleśnictwo Kozienice, Babia Góra, Bieszczady, Karkonosze, Tatry) w tym w trzech parkach narodowych (Babiogórskim, Karkonoskim, Tatrzańskim). W pracach Sekcji Fitopatologicznej uczestniczyło kilkadziesiąt osób (udało się ustalić nazwiska ponad 50 osób związanych z Sekcją), w zdecydowanej większości studentów Wydziału Leśnego, pod opieką trzech pracowników Wydziału Leśnego. Praca w Sekcji zaowocowała wybraniem drogi naukowej i uzyskaniem tytułów i/lub stopni naukowych przez kilkunastu jej członków. Co najmniej czterech członków Sekcji uzyskało tytuł profesora, dwóch stopień doktora habilitowanego i ośmiu stopień doktora.

Słowa kluczowe: historia, studenckie koła naukowe, Wydział Leśny SGGW

A HISTORY OF THE PHYTOPATHOLOGY SECTION OF THE FORESTRY STUDENTS’ SCIENTIFIC ASSOCIATION OF THE WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

Summary
The Phytopathology Section of the Forestry Students’ Scientific Association was active from 1962–1995, with a hiatus from 1970–1971 and 1984 to 1991. Noteworthy achievements of this Section include the implementation of four research projects: two in phytopathology (the health of stands in the Kozienice Forest District and diseases of Pinus mugo), one a macrofungi inventory of Łopienka
Valley in the Bieszczady Mountains, as well as a project on diagnosing sporocarps of arboreal fungi. The results of these projects were presented in two papers presented at national conferences of the Students’ Scientific Associations and in several reports of the Students’ Scientific Associations Reviews of the Warsaw University of Life Sciences (SGGW). Six student science camps were held at five field sites (Kozienice Forest District, Babia Góra Mountains, Bieszczady Mountains, Karkonosze Mountains and Tatry Mountains), including three national parks (Babiogórski, Karkonoski and Tatrzański). Several dozen people have participated in activities of the Phytopathology Section under the mentorship of three researchers in the Faculty of Forestry. More than 50 people associated with the Section were identified, most of whom studied in the Faculty of Forestry. More than a dozen of those who worked in the Phytopathology Section pursued a career in science and obtained academic degrees. At least four members of the Section went on to receive the title of professor, two became assistant professors and eight received PhDs.

Keywords: history, Students Scientific Associations, Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences

Artykuł do pobrania (pdf)