Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Mariusz Jaśkowiak

OSADNICY LEŚNI NA ZIEMI LUBUSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Streszczenie
Zasiedlenie Ziemi Lubuskiej stało się jednym z najważniejszych zadań, z którymi należało sobie poradzić w powojennej Polsce. Ważnym wydarzeniem dla organizacji polskiego osadnictwa na poniemieckich terenach było powołanie 13 listopada 1945 roku Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Jednym z najważniejszych zadań ministerstwa było opracowywanie wytycznych polityki państwa w stosunku do przejętych terenów, planowanie ich zagospodarowania, prowadzenie planowej akcji osiedleńczej, administrowanie przekazanym Polsce obszarem oraz koordynowanie działalności na tym terenie innych ministerstw. Powstaniu nowych form życia politycznego, społecznego i gospodarczego towarzyszył rozwój lasów. W rękach Państwa znalazła się pierwszy raz w historii kraju większość kompleksów leśnych. Zaistniała możliwość skoncentrowania polityki leśnej i drzewnej Polski.

Słowa kluczowe: osadnictwo, las, pracownik leśny, Ziemia Lubuska

FOREST SETTLERS ON THE LUBUSKIE REGION AFTER THE WORLD WAR II

Summary
The settlement of the Lubuskie region became one of the most important tasks that had to be dealt with in post-war Poland. An important event for the organization of Polish settlement in the former German territories was the establishment of the Ministry of the Recovered Territories on November 13, 1945. One of the most important tasks of the ministry was to develop guidelines for the state policy in relation to the taken over areas, plan their development, conduct planned settlement actions, administer the area transferred to Poland and coordinate other ministries’ activities in this area. The emergence of new forms of political, social and economic life was accompanied by the development of forests. For the first time in the history of the country, the state controls most of the forest complexes. There was an opportunity to concentrate on Poland’s forest and wood policy.

Keywords: settlement, forest, forest worker, Lubuskie

Artykuł do pobrania (pdf)