Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Grzegorz Sado

PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE LEŚNIKÓW PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ W LATACH 1933–1939

Streszczenie
Artykuł ma na celu pokazanie zaangażowania leśników w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. na przykładzie Puszczy Augustowskiej w oparciu o materiały archiwalne wytworzone przez Administrację Lasów Państwowych Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży oraz relacji gen. Zygmunta Podhorskiego dowódcy 24 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza, który stał na czele wojsk polskich broniących we wrześniu 1939 roku Suwalszczyzny i Augustowszczyzny, zgromadzonych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Słowa kluczowe: Przysposobienie Wojskowe Leśników, Puszcza Augustowska

MILITARY TRAINING OF FORESTERS OF THE AUGUSTÓW FOREST IN THE YEARS 1933–1939

Summary
The article aims to show the involvement of foresters in the defensive war Polish in September 1939 on the example of the Augustów Forest based on archival materials created by the State Forests Administration of the State Forests Directorate in Białowieża and the account of General Zygmunt Podhorski, commander of the 24th Battalion of the Border Protection Corps, who headed the Polish troops defending the Suwalki and Augustów regions in September 1939, gathered at the Polish Institute and Sikorski Museum in London.

Keywords: Military Training of Foresters, Augustów Primeval Forest

Artykuł do pobrania (pdf)