Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE T. 19 ISSN 0860-830X

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO
1. Aleksandra Arndt, Z dębem i lipą przez stulecia

2. Władysław Chałupka, Programy kształcenia personelu dla leśnictwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim

3. Piotr Daszkiewicz, Lasy Rzeczypospolitej w dokumentach francuskiego wywiadu wojskowego w XVIII i XIX wieku

4. Andrzej Dobiech, Opowieść o losie leśniczego Mikołaja Dyszego (1882–1943) i jego rodziny

5. Krzysztof Główczyński, Na pograniczu zaborów pruskiego i rosyjskiego: z kart historii Nadleśnictwa Lidzbark

6. Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Działalność społeczna leśników w Puszczy Białowieskiej w latach 1933–1939

7. Bartosz Kozak, Społeczna rola leśnych kolei wąskotorowych w Górach Świętokrzyskich

8.Grażyna Ławniczak, Działalność gospodarcza ziemian i leśników polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku

9. Aleksandra Matulewska, Rogi czy poroże? Kilka słów o terminologii z perspektywy historycznej

10. Weronika Mysiak Eksploatacja Puszczy Białowieskiej przez firmę The Century European Timber Corporation w latach 1924–1929

11. Tomasz Olenderek, Krzysztof Mazur, Mapy leśne Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Państwowego w Radomiu

12. Magdalena Stuligrosz, Przedstawienia lasu w ekskursach etnograficzno-geograficznych w Dziejach Herodota z Halikarnasu

13. Andrzej Szymański, O początkach organizacji parku i ogrodu gołuchowskiego w świetle nowych źródeł

14. Paula Trzaskawka, Nazwy wybranych zawodów leśnych – krótkie badanie diachroniczne

15. Rafał Zubkowicz, „Tnie las co najmniej po 500 ludzi dziennie”. Przykłady wojennej eskalacji kradzieży leśnych w XX wieku


KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE


16. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku

17. Alicja Antonowicz, Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku

18. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku

19. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku

CONTENTS

1. Aleksandra Arndt, With oak and linden for centuries

2. Władysław Chałupka, Programs for education of staff for Polish forestry
in the Grand Duchy of Poznań

3. Piotr Daszkiewicz, The forests of the Polish-Lituanian commonwealth in the documents of French military intelligence in the 18th and 19th centuries

4. Andrzej Dobiech, The story of the forester Mikołaj Dyszy (1882–1943) and his family destiny

5. Krzysztof Główczyński, On the Prussian and Russian border: from the historical archives of the district of Lidzbark forest

6. Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow, Collective activities of foresters in Białowieża primeval forest 1933–1939

7. Bartosz Kozak, The social role of narrow-gauge forest railways
in the Świętokrzyskie Mountains

8. Grażyna Ławniczak, Economic activity of Polish local landowners and foresters in the Grand Duchy of Poznań in the XIXth century

9. Aleksandra Matulewska, Horns or antlers? A few words about terminology from a diachronic perspective

10. Weronika Mysiak, Exploitation of Białowieża forest by The Century European Timber Corporation in the years 1924–1929

11. Tomasz Olenderek, Krzysztof Mazur, Forest map of the Polish Kingdom in the collections of the National Archive in Radom

12. Magdalena Stuligrosz, Representations of forest in etnographic and geographical discourses in the Histories of Herodotus of Halicarnassus

13. Andrzej Szymański, The beginning of the Gołuchów garden and park establishment in the light of new findings

14. Paula Trzaskawka, Names of selected forest professions – a short diachronic analysis

15. Rafał Zubkowicz, “Forests cut down at least 500 people a day.”
Examples of the war escalation of forest thefts in the 20th century


CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW


16. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019

17. Alicja Antonowicz, Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019

18. Konrad Bul, Museum activity the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019

19. Stanisław Czołnik, Park-arboretum and Model Animal Pen of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019