Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 10

Tomasz Jaworski

Uniwersytet Zielonogórski

PAMIĘĆ ZAKLĘTA W LESIE

S t r e s z c z e n i e

Głównym celem tej analizy jest wykazanie, że las strefy umiarkowanej odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej. Jej kształtowanie rozpoczęło się bowiem od rywalizacji chrześcijaństwa i pogaństwa, które przez długie wieki czerpało swoją wiedzę i pamięć z wielkości i trwałości lasu. Jednocześnie piękno lasu, jego niezwykła złożoność spowodowały, że kultura chrześcijańska nasiąkała stopniowo leśnymi obrazami. Podobnie było z nazwami roślin i zwierząt, a także całych krajobrazów. Ich nazwy utrwalone w ludzkiej mowie przetrwały i po dzień dzisiejszy pozwalają czytać historyczne mapy leśne. Jeszcze obecnie na naszą wyobraźnię oddziałują nazwy miejscowości utworzone od dawnych obszarów leśnych, bo to dzięki nim wiemy, jaki był wówczas krajobraz tych obszarów, a przede wszystkim czym się wyróżniał.

Słowa kluczowe: las strefy umiarkowanej, kultura, chrześcijaństwo, pogaństwo, ekosystem,
ekologia człowieka

MAGIC MEMORY CHARMED IN THE FOREST

S u m m ar y

The main goal of this analysis is to demonstrate that the temperate zone forest plays a crucial role in the development of Western European culture. This evolution began with the rivalry of Christianity and paganism, which for many ages have drawn its knowledge and memory from the greatness and stability of the forest. At the same time, the beauty of the forest, its extraordinary complexity influenced gradually Christian culture with forestry images. The same was true with the terms of plants and animals, as well as entire landscapes. They names persisted in the human consciousness have survived to the present days, and allow us to read historical maps of forests. Names of the village, created from ancient forest areas, still affects our imagination, because thanks to them we know what was the landscape of these areas and, above all, what was the distinguish characteristic of it.

Keywords: temperate forests, culture, Christianity, poganism, ecosystem, human ecology