Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 13

Anna Kotłowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

SOSNA W LITERATURZE GRECKIEJ

S t r e s z c z e n i e

Powyższy artykuł przedstawia sosnę z perspektywy greckiej kultury duchowej. Walory materialne tego drzewa zostały docenione i znalazły swój wyraz także w greckiej literaturze pięknej. Odrębna część pracy poświęcona jest ciekawemu zjawisku: obecności sosny w klasycznej (greckiej i rzymskiej) toponomastyce. Sięgnięcie do dorobku językoznawstwa pozwala wyjaśnić ten fakt, jak i istnienie dwóch greckich słów nazywających to drzewo, spuścizną praindoeuropejską: można uważać za rzecz dowiedzioną, że ludność mówiąca prajęzykiem znała sosnę w swoim środowisku naturalnym.

Słowa kluczowe: sosna, literatura grecka, literatura bizantyńska, onomastyka klasyczna, język i kultura praindoeuropejska

PINE IN THE GREEK LITEARURE

S u m m a r y

The above article presents the pine from the perspective of spiritual culture of Greece. Substiantive values of this tree has been appreciated and found their expresion also in Greek belles-lettres. Separate part of the work has been devoted to an interesting phenomen of pine's presence in classical (Greek and Roman) toponomastics. Reaching into the legacy of linguistics allows to explain this fact along with the presence of both Greek terms used to describe this tree, with Proto-Indo-European heritage: it may be regarded as proven, that proto-language-speaking people knew pine in their natural environment.

Keywords: pine, Greek literature, Byzantine literature, classical onomastic, Pre-Indo-European
language and culture