Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Anna Wełnicka, Paweł Czyż, Paweł Rutkowski

BAGNO CHLEBOWO NA TLE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono i zaprezentowano materiały kartograficzne i dokumentacyjne dotyczące terenów największego kompleksu torfowiskowego na terenie Wielkopolski „Bagna Chlebowo", obejmujące okres od początków XIX wieku do czasów teraźniejszych. Analiza map wykazała, jak bardzo przez ostatnie 200 lat zmienił się teren kompleksu i jego najbliższego otoczenia. Z końcem XIX wieku teren torfowiska został wstępnie odwodniony, a wraz z rozwojem i modernizacją przyległych wsi przekształcono również rowy i cieki zasilające kompleks. Większość terenów leśnych bezpośrednio przylegających do torfowiska została zastąpiona polami uprawnymi. Z początkiem XX wieku rozpoczęto prace nad wydobyciem torfu, których apogeum przypadło na okres po drugiej wojnie światowej. W ten sposób powstały dziś widoczne kariery oraz zabudowania kopalni torfu. Wolny od przekształceń pozostał jedynie obszar rezerwatu przyrody „Bagno Chlebowo".

Słowa kluczowe: Bagno Chlebowo, Wielka Płonka historia, mapy

THE HISTORY OF BAGNO CHLEBOWO AT THE BASE OF HISTORICAL RESOURCES

S u m m a r y

Wetlands are one of the most important global ecosystems. Most ancient human civilizations were founded upon wetlands. In recent decades the world's wetlands have received intense scientific and political attention. One of them is "Bagno Chlebowo" – the biggest area of raised bogs in Wielkopolska region (Poland). At the base of historical maps the paper presents the changes of "Bagno Chlebowo" during the last 200 years. The analysis maps from period last 200 years showed how much changes area "Bagno Chlebowo" and his surroundings. In last year's XIX century area "Bagno Chlebowo" has been initially drained. This process with expansion and modernization surrounding villages contributed to transformation of ditches and water courses supplying this area. The better part of forest area located nearest area "Bagno Chlebowo" was transformed into a cultivated fields. Work on the extraction of peat was started with the beginning of the twentieth century. Maximum the extraction of peat occurred in period aft er II World War. The result is that today you can see water tanks, the building of the mine and the Nature Reserve "Bagno Chlebowo", protecting characteristic raised moss communities.

Keywords: Bagno Chlebowo, Wielka Płonka history, maps

Artykuł do pobrania/Download the article