Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 17

Ks. kan. Wiktor Ojrzyński

Duszpasterz Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

ADAM KOZŁOWIECKI CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEŚNEGO

S t r e s z c z e n i e

Adam Kozłowiecki (1874–1949), właściciel majątku leśnego Huta Komorowska w pow. Kolbuszowskim, z zawodu prawnik, ale rozmiłowany w leśnictwie. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pisywał artykuły do „Sylwana" oraz jest autorem książeczki pt. „Gawędy leśne", wydanej we Lwowie w 1933 roku, w której zawarł wiele cennych spostrzeżeń dotyczących gospodarki leśnej.

Słowa kluczowe: historia leśnictwa, historia PTL, życiorysy członków PTL, artykuły o leśnictwie

ADAM KOZŁOWIECKI, MEMBER OF THE POLISH FOREST SOCIETY

S u m m a r y

Adam Kozłowiecki (1874–1949), the owner of Huta Komorowska forest assets in Kolbuszowski district, a lawyer by profession, but in love with forestry. Member of the Polish Forest Society. He wrote articles to "Sylwan" and is the author of „Forest Tales" the booklet published in Lwów in 1933, in which he made a lot of valuable observations regarding forest management.

Keywords: forestry history, history of Polish Forest Society, resumes of Polish Forest Society members, articles about forestry