Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jodie Asselin, Agata Agnieszka Konczal

ZMIANY POSTRZEGANIA PRZESTRZENI LEŚNEJ: STUDIUM PORÓWNAWCZE PERCEPCJI LASU W YUKONIE (KANADA) I BORACH TUCHOLSKICH (POLSKA)

Niniejszy artykuł prezentuje porównanie dwóch leśnych kompleksów – w Kanadzie (Południowy Yukon) i Polsce (Bory Tucholskie) oraz ich społeczności, przy wykorzystaniu idei niejednoznaczności przestrzeni leśnej, dzięki której pewne, czasami sprzeczne lokalne historie, wierzenia, wartości i potrzeby mogą być negocjowane i uzgadniane. Wiele cech lasu pozwala na określenie różnorodnego postrzegania go przez tych, którzy od niego zależą – jak na przykład jego długowieczność, która decyduje o tym, że las jest symbolem zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Mimo że opisywane regiony bardzo się różnią (jeden ma długą i dobrze udokumentowaną historię ludzkiej aktywności, drugi definiowany jest przez jej brak), to w obu las postrzegany jest jako przestrzeń zarówno znana, jak i nieznana, dzika i oswojona, nośnik historii i potencjalnej przyszłości. W obu przypadkach dostrzec można także znaczące wpływy np. turystki w procesie wartościowania i określania znaczenia przestrzeni leśnej. Na wyższym poziomie w artykule tym założono, że las może być kluczem do zrozumienia społeczności żyjących w jego cieniu, tak jak ma to miejsce w Borach Tucholskich czy Południowym Yukonie.

Słowa kluczowe: percepcja lasu, relacje człowiek – środowisko, Południowy Yukon, Bory Tucholskie, etnografia

SHIFTING FOREST PERCEPTIONS: A COMPARATIVE CASE STUDY OF FOREST PERCEPTIONS IN YUKON CANADA AND THE TUCHOLA FOREST REGION OF POLAND

This article draws comparison between two forest communities, in Canada and Poland, through exploring the idea of forest as an ambiguous space within which sometimes conflicting local histories, beliefs, priorities, and needs can be negotiated. Many forests characteristics facilitate diverse forest perceptions among those who depend upon them, including their long life, which allows them to be at once, symbols for the future and past. Th ough the two forested areas are quite diff erent, one having a long and well documented human history, the other being primarily defi ned through its lack of history, in both cases locals negotiate forests as both known and unknown space, wild and tame, material anchors for history and potential for the future, and as increasingly defined and imagined by shift ing local values such as tourism. On a broader level, this work argues that forests are a solid starting point from which we can understand the communities who depend upon them.

Keywords: forest perceptions, human/environment relations, Southern Yukon, Tuchola Forest, ethnography

Artykuł do pobrania