Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 19

Krzysztof Ślusarek

Uniwersytet Jagielloński

ROLA GOSPODARCZA LASÓW W DOBRACH ZIEMSKICH W GALICJI W XIX WIEKU

S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono niektóre zagadnienia dotyczące roli gospodarczej lasów gospodarce ziemiańskiej w Galicji w XIX stuleciu. Autor – zdając sobie sprawę, że problematyka ta wymaga podjęcia systematycznych badań archiwalnych – jedynie zasygnalizował najważniejsze wątki odnalezione zarówno w źródłach archiwalnych, jak i w publicystyce prasowej. Przedstawił m.in. wybrane dane na temat udziału lasów w powierzchni upraw rolnych w Galicji oraz wysokości dochodów, jakie osiągano z lasów w prywatnych i państwowych dobrach ziemskich. Sporo miejsca poświęcił również na prezentację dobrych i złych przykładów prowadzenia gospodarki leśnej. Ponadto zaprezentował wybrane głosy publicystów ziemiańskich na temat polityki rządu austriackiego w tym zakresie oraz metod wzorcowego zagospodarowania lasów.

Słowa kluczowe: XIX wiek, Galicja, lasy, gospodarka leśna, ziemiaństwo

THE ECONOMIC ROLE OF FORESTS IN THE LANDED ESTATES IN GALICJA IN THE 19TH CENTURY

S u m m a r y

The article discusses some of the issues concerning the economic role of forests in the landed estate economics in Galicia in the 19th century. The author – being aware of the fact that the matter in question requires undertaking a systematic archive study – indicated only the most important points observable both in the archives and journalism. He presented, among other things, selected data on the share of forests in the farming area of Galicia and the amount of income gained from forests in private and state landed properties. The author devoted a considerable amount of space to show good and bad examples of forest cultivation. Additionally, he presented selected opinions of the gentry journalists on the Austrian government's politics on the matter and the means of a model forest cultivation.

Keywords: 19th century, Galicia, forests, forest cultivation, landed gentry