Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 6

Kazimierz Ilski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DREWNO W TARYFIE CEN MAKSYMALNYCH DIOKLECJANA

S t r e s z c z e n i e

Tematem artykułu jest cena drewna zapisana w edykcie Dioklecjana z 301 roku, cytowanego jako De pretiis rerum venalium.

Biorąc pod uwagę fakt, że cena była zależna od rodzaju i rozmiaru tarcicy, omawiany problem koncentruje się głównie na relacji cen i metod pomiaru tarcicy. Z technicznego punktu widzenia miary zastosowane w edykcie są w pełni realne. Tarcica w podawanych wymiarach spełniała wymogi konstrukcyjne i mogła być stosowana do budowy dachu. Generalnie rzecz biorąc, zmiany w budownictwie opartym na wykorzystaniu drewna przez wieki były ograniczone.

Słowa kluczowe: drewno, cena, wymiarowanie, starożytność, Dioklecjan

WOOD IN DIOCLETIAN'S EDICT ON MAXIMUM PRICES

S u m m a r y

The subject of this article is the price of wood marked in the Diocletian's constitution from 301, hereaft er quoted as De pretiis rerum venalium.
Because the price was dependant on the type of wood and size of lumber, the disputed problem concentrates mainly on the relationship between prices and methods of measuring lumber. From technical point of view the measures used in the Edict are realistic. Th e lumber in given measurements would apply to the requirements of timber roof truss. In general, the changes in timber engineering over the centuries were limited.

Keywords: wood, price, measurements, ancient history, Diocletian