Web Content Display Web Content Display

Magdalena Stuligrosz

PRZEDSTAWIENIA LASU W EKSKURSACH ETNOGRAFICZNOGEOGRAFICZNYCH W DZIEJACH HERODOTA Z HALIKARNASU
S t r e s z c z e n i e
W dziele Herodota opisy lasu i drzew, niezależnie od tego, czy stanowią część dłuższych passusów etnograficzno-geograficznych czy też głównej narracji, stają się narzędziem dla przedstawienia ludzkich działań, obyczajów i zachowań oraz ukazania różnic kulturowych pomiędzy światem greckim i barbarzyńskim. Przedstawienia leśnej fauny i flory są pozbawione waloru estetycznego i naukowego, chociaż Herodot wydaje się świadomy zróżnicowania gatunkowego obszarów leśnych i jego uzależnienia od czynników geograficznych. Autor Dziejów zwraca uwagę na takie cechy świata przyrody, jak obfitość i urodzajność, i koncentruje się na użytkowej i religijnej funkcji lasu.

Słowa kluczowe: Herodot, Dzieje, las, święty gaj, etnografia, geografia


REPRESENTATIONS OF FOREST IN ETNOGRAPHIC AND GEOGRAPHICAL DISCOURSES IN THE HISTORIES OF HERODOTUS OF HALICARNASSUS
S u m m a r y
In Herodotus’ work, descriptions of forest and trees, whether they form parts of longer ethnographic and geographical passages or of the main narrative, become a tool for presenting human actions, customs and behaviours, and showing cultural differences between the Greek and barbarian world. The representations of forests’ fauna and flora remain free from any aesthetic and scientific goal, although Herodotus seems to be conscious of species diversity of forest areas and its dependence on geographical factors. The author of the Histories pays attention to such features of natural world as aboundance and fertility, and focuses on utilitarian and religious function of the forest.

Keywords: Herodotus, Histories, forest, sacred grove, ethnography, geography

Artykuł do pobrania/Download the article