Web Content Display Web Content Display

Magda Skowronek

DYREKTORZY DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W LATACH 1924–1939

S t r e s z c z e n i e

Lasy Państwowe powstały w 1924 roku. Od tego czasu przeszły ogromną ewolucję. Najważniejszym momentem dla Lasów Państwowych było dwudziestolecie międzywojenne, w którym od podstaw stworzono administrację, gospodarkę oraz strukturę Lasów Państwowych. Do ich stworzenia i rozwoju w największym stopniu przyczyniła się kadra kierownicza. To właśnie ona podejmowała decyzję i ustalała zasady prowadzenia administracji Lasów Państwowych oraz odpowiadała
za dobór zatrudnionych pracowników.
Głównymi twórcami administracji Lasów Państwowych byli Jan Miklaszewski – dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa – i Adam Loret – dyrektor Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych.
W dwudziestoleciu międzywojennym w 11 dyrekcjach Lasów Państwowych łącznie pracowało 24 dyrektorów: Edward Szemioth, Stanisław Zaniewski, Antoni Sym, Stefan Modzelewski, Karol Nejman, Józef Zagórski, Franciszek Grychowski, Karol Chlipalski, Władysław Zarański, Stanisław Kączkowski, Konrad Szubert, Bronisław Paszyński, Jan Dunin-Markiewicz, Józef Potocki, Ryszard Słuczanowski, Antoni Pacyński, Władysław Grzegorzewski, Teofil Lorkiewicz, Edmund Mickiewicz, Wacław Rogiński, Ferdynand Buchta, Władysław Chwalibogowski, Zenon Zadurowicz i Adam Loret. To właśnie oni, na czele z Adamem Loretem, stworzyli i wprowadzili Lasy Państwowe na tory nowoczesnej gospodarki.
Wybuch II wojny światowej spowodował, że cała prężnie rozwijająca się gospodarka Lasów Państwowych przestała funkcjonować. Większość dyrektorów została zamordowana podczas wojny, o niektórych słuch zaginął, a tylko nieliczni przeżyli. Władysław Chwalibogowski jako jedyny po wojnie pracował na stanowisku dyrektora w nowo utworzonej dyrekcji na ziemiach zachodnich.
Ich wielka praca, jaką włożyli w działalność Lasów Państwowych, została drastycznie przerwana w latach najstraszliwszej z wojen.

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa, dyrektorzy Lasów Państwowych, leśnictwo, lasy
 

DIRECTORS OF THE STATE FORESTS IN YEARS 1924–1939

S u m m a r y

The State Forests were established in 1924. Since then, they went througha huge development. The most important moment for the State Forests was the interwar period, in which theirs administration, economy and structure were created from the ground up. Management was the most important contributor to their creation and development. It influenced and set the rules for the State Forests administration and was in charge of the selection of employees.
The main creators of the State Forests Administration were Jan Miklaszewski – director of the Forestry Department at the Ministry of Agriculture and Adam Loret – director of the State Forests Directorate.
In the interwar period, 24 directors worked in eleven regional directorates of the State Forests: Edward Szemioth, Stanisław Zaniewski, Antoni Sym, Stefan Modzelewski, Karol Nejman, Józef Zagórski, Franciszek Grychowki, Karol Chlipalski, Władysław Zarański, Stanisław Kączkowski, Konrad Szubert, Bronisław Paszyński, Jan Dunin-Markiewicz, Józef Potocki, Ryszard Słuczanowski, Antoni Pacyński, Władysław Grzegorzewski, Teofil Lorkiewicz, Edmund Mickiewicz, Wacław Rogiński, Ferdynand Buchta, Władysław Chwalibogowski, Zenon Zadurowicz and Adam Loret. Those people with Adam Loret as their leader created the economy and were responsible for the development of the State Forests.
The World War II caused the ceasing of the State Forests economy thrival. Most of the directors were murdered during the war, some of them were lost, and only a few survived. Władysław Chwalibogowski was the only post-war director in the newly created directorate in the western territories.
Their great work put impact on functions of the State Forests. The development was drastically interrupted in the years of the most terrifying of wars.

Keywords: interwar period, II World War, State Forest Directors, forestry, forests

Artykuł do pobrania/Download the article