Web Content Display Web Content Display

Rafał Zubkowicz

„TNIE LAS CO NAJMNIEJ PO 500 LUDZI DZIENNIE”. PRZYKŁADY WOJENNEJ ESKALACJI KRADZIEŻY LEŚNYCH W XX WIEKU
S t r e s z c z e n i e
Momenty przełomowe, związane ze zmianą władzy państwowej, cechuje degradacja społecznych więzi i nasilenie kradzieży. W XX wieku na ziemiach polskich do takich sytuacji dochodziło kilkakrotnie. Artykuł obrazuje problem wybuchających wówczas kradzieży leśnych. Na progu niepodległości w latach 1918–1919 zjawisko przyjęło skalę ogólnokrajową. Z okresu II wojny światowej brakuje dokumentacji z tego zakresu, znane są jedynie przypadki lokalne.

Słowa kluczowe: kradzieże, defraudacje, straż leśna, Lasy Państwowe


“FORESTS CUT DOWN AT LEAST 500 PEOPLE A DAY.” EXAMPLES OF THE WAR ESCALATION OF FOREST THEFTS IN THE 20TH CENTURY
S u m m a r y
Breakthroughs in history, associated with the change of state power, are characterized by degradation of social ties and intensification of robbery. In the 20th century, such situations occurred several times in Poland. The article illustrates the problem of forest robbery exploding at that time. On the threshold of independence in the years 1918–1919, the phenomenon took a statewide scale. Only local cases are known from World War II.

Keywords: robbery, fraud, forest guard, the State Forests

Artykuł do pobrania/Download the article