Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
S t r e s z c z e n i e
W roku 2019 Dział Muzealny opracował i zrealizował jedną wystawę stałą,
czternaście wystaw czasowych, w tym trzy poza siedzibą. Pracownicy działu przygotowali i zrealizowali dwie konferencje naukowe, które w sumie zgromadziły ponad czterdziestu pracowników naukowych z całego kraju i z wielu ośrodków naukowych. Efektem tych działań jest ponad 40 artykułów, które już są opublikowane lub czekają na publikację. Obecnie Ośrodek jest jedyną w kraju instytucją, która zajmuje się publikowaniem wiedzy historycznej z zakresu historii lasu i leśnictwa.
Przedstawiciele działu aktywnie uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek. Zbierali, opracowywali i publikowali materiały z dziedziny swoich zainteresowań. W ciągu roku zrealizowano wszystkie postawione zadania z zakresu prac podstawowych Muzeum Leśnictwa oraz przyjęto i oprowadzono 30 083 turystów i obsłużono ponad 2000 gości na spotkaniach i wydarzeniach o charakterze masowym.

Słowa kluczowe: wystawa, konferencja, publikacja


MUSEUM ACTIVITY THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2019
S u m m a r y
In 2019, the Museum Department prepared one permanent exhibition and fourteen temporary exhibitions, including three exhibitions off-site. Department employees have prepared two scientific conferences, in which participated more than forty researchers from all over the country and from many scientific centers. The effect of these activities is over 40 articles that are already published or are waiting to be published. At present, the Forest Culture Centre in Gołuchów is the only institution in the country that organizes and publishes historical knowledge in the field of forest and forestry history.
Representatives of Museum Department actively participated in all events organized by the Forest Culture Centre in Gołuchów. They collected, prepared and published materials regarding their interests. During the year, all basic tasks of the Forestry Museum were carried out. Annually Forestry Museum in Gołuchów visited 30083 tourists and over 2000 guests of meetings and events.

Keywords: exhibition, conference, publication

Artykuł do pobrania/Download the article