Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2017 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W roku 1987 nastąpiło usamodzielnienie się Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jako zakładu Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym. Oczywiście Ośrodek funkcjonował już od ponad dziesięciu lat, bowiem w roku 1977 uruchomiono tu Pokazową Zagrodę Zwierząt i rozpoczęto prace przy wznoszeniu infrastruktury. Rok 2017 był zatem rokiem jubileuszowym, i to podwójnym. Z tego powodu Dział Muzealny przygotował i zorganizował szereg przedsięwzięć o charakterze rocznicowym, w tym dwie konferencje naukowe: Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce oraz Las i historia. Do jubileuszu nawiązywał również organizowany cyklicznie Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej w Gołuchowie, a także XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żubry w kulturze i sztuce zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów i Ośrodek Kultury Leśnej. Kilka zrealizowanych wystaw czasowych, w tym fotograficzna Żubry w Gołuchowie, i oddanie do użytku nowej wystawy stałej z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa Spotkanie z lasem zamykają jubileuszowe obchody w Gołuchowie.

Słowa kluczowe: jubileusz, konferencja, wystawa, muzeum, leśnictwo, historia, żubry

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2017

S u m m a r y

In 1987 the Forest Culture Centre in Gołuchów came into being as a self-organizational unit of the State Forests with a nationwide range. Of course the Centre had been functioning since over ten years, due to establishing here in 1977 the Model Animal Pen and starting the construction of infrastructure. So 2017 was the double anniversary year. Wherefore the Museum Department prepared and realized a series of jubilee events, among that two scientific conference: Collections and natural exhibitions in Poland and Forest and history. The cyclically organized International Festival of Forest and Hunting Culture in Gołuchów, as well as the 15th international scientific conference European bisons in the culture and in the art organized by the European Bison Friends Society and the Forest Culture Centre were also associated with the jubilee. Several temporary exhibitions, among them the photography one entitled European bisons in Gołuchów, as well as re-arranged permanent exhibition entitled Meeting with the forest had finished the anniversary celebration in the Forest Culture Centre.

Keywords: jubilee, conference, exhibition, museum, forestry, history, European bisons

Artykuł do pobrania/Download the article