Web Content Display Web Content Display

Bogusław Kosel, Ewa Pirożnikow

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA LEŚNIKÓW W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
W LATACH 1933–1939

S t r e s z c z e n i e
Celem artykułu jest opis działań zbiorowych (społecznych) leśników pracujących na obszarze Puszczy Białowieskiej w okresie 1933–1939. Ramy chronologiczne tekstu obejmują okres działania dwóch najbardziej aktywnych społecznie organizacji skupiających leśników – Rodziny Leśnika oraz Przysposobienia Wojskowego Leśników. Podstawą źródłową artykułu są materiały prasowe z badanego okresu oraz szczątkowo zachowana dokumentacja aktowa. W tekście szczegółowo opisano założenia i zrealizowane działania wymienionych organizacji. Badania wskazują na dużą aktywność leśników w kwestii rozwoju dostępu do szkolnictwa, poprawy warunków socjalnych, rozwoju infrastruktury służącej działalności sportowej i kulturalnej.

Słowa kluczowe: działalność społeczna, dobroczynność, Puszcza Białowieska, okres międzywojenny, Rodzina Leśnika, Przysposobienie Wojskowe Leśników

COLLECTIVE ACTIVITIES OF FORESTERS IN BIAŁOWIEŻA PRIMEVAL FOREST 1933–1939
S u m m a r y
The aim of the article is to describe collective (social) activities of foresters working in the Białowieża Forest in the period 1933–1939. The chronological framework of the text covers the period of the two most active organizations of foresters – the Forester’s Family and the Forester’s Military Training. The source basis of the article are press materials from the examined period as well as only partially preserved documentation from State Archive in Białystok. In the text of there is detailed description of mentioned organizations aims and results of theirs implementation. Research shows a significant impact of foresters’ activity in the field of access to education, changes in social conditions for local society, development of infrastructure for sports and cultural activities.

Keywords: collective activities, charity, Białowieża Primeval Forest, interwar period, Forester Family, Foresters Millitary Training

Artykuł do pobrania/Download the article