Web Content Display Web Content Display

STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE T. 21 
ISSN 0860-830X

SPIS TREŚCI

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA I ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Władysław Chałupka, Andrzej Antowski, Początki Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz zmiany organizacyjne i personalne w nadleśnictwach w latach 1919–1939

2. Andrzej Grzywacz, Andrzej Szczepkowski, Historia Sekcji Fitopatologicznej Koła Naukowego Leśników SGGW w Warszawie

3. Mariusz Jaśkowiak, Osadnicy leśni na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej

4. Robert Lipelt, Ochrona lasów i zagrożenia środowiska leśnego w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

5. Grażyna Ławniczak, Plan nowego ogrodu użytkowego w Gołuchowie z roku 1876

6. Aleksandra Matulewska, Łowiectwo i jego zmieniająca się rola na ziemiach polskich do XIX wieku oczami leśnika Aleksandra Połujańskiego

7. ks. Wiktor Ojrzyński, Mniej znane wskazówki księdza Jana Krzysztofa Kluka dotyczące leśnictwa

8. Grzegorz Sado, Przysposobienie Wojskowe Leśników Puszczy Augustowskiej w latach 1933–1939

9. Katarzyna Smyk, Las w pieśniach ludowych – aspekt działań w lesie i pod lasem (na przykładzie materiałów z Rzeszowszczyzny)

10. Paula Trzaskawka, Zmiany językowe w polskim języku leśnictwa

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

11. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku

12. Alicja Antonowicz, Działalność Działu Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku

13. Konrad Bul, Prace Działu Muzealnego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku

14. Tomasz Rakowski, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2021 roku

 

CONTENTS

1. Władysław Chałupka, Andrzej Antowski, Beginning of the Poznań State Forest Directory and organizational and personal changes in Forest Districtsin the years of 1919–1939

2. Andrzej Grzywacz, Andrzej Szczepkowski, A history of the Phytopathology Section of the Forestry Students’ Scientific Association of the Warsaw University of Life Sciences

3. Mariusz Jaśkowiak, Forest settlers on the Lubuskie Region after the World War II

4. Robert Lipelt, Forest protection and threats to the forest environmentin Galicia in the second half of the 19th and early 20th century

5. Grażyna Ławniczak, A garden blueprint for the new vegetable garden at Gołuchów in 1876

6. Aleksandra Matulewska, Hunting and its changing role on Polish lands until the 19th century through the eyes of forester Aleksander Połujański

7. ks. Wiktor Ojrzyński, Less known tips from fr. Jan Krzysztof Kluk concerning forestry

8. Grzegorz Sado, Military Training of Foresters of the Augustów Forest in the years 1933–1939

9. Katarzyna Smyk, Forest in folk songs: the aspect of actions in and near the forest (as exemplified by the material from Rzeszów Region)

10. Paula Trzaskawka, Linguistic changes in the Polish language of forestry

CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW

11. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2021

12. Alicja Antonowicz, Acivity of the Education and Information Deparment of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2021

13. Konrad Bul, Work of the Museum Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2021

14. Tomasz Rakowski, Park-arboretum and Model Animal Pen of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2021