Web Content Display Web Content Display

Przebieg procesu recenzowania

 1. Redakcja czasopisma „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" przyjmuje artykuły naukowe przygotowane zgodnie ze „Wskazówkami dla autorów".
 2. Publikowane są tylko artykuły oryginalne, nie publikowane wcześniej, o zakresie i treściach zgodnych z profilem czasopisma.
 3. Za publikację naukową uznaje się zarówno opis własnych wyników badań jak i opracowanie przeglądowe.
 4. Artykuł w pierwszej kolejności podlega wstępnej ocenie merytorycznej, której dokonuje redaktor naczelny, a następnie poddawany jest procedurze recenzowania.
 5. Oceny artykułu dokonuje niezależny recenzent, co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w danej dziedzinie, posiadający reputację rzetelnego recenzenta.
 6. Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej".
 7. Autor i recenzent nie znają swojej tożsamości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się inną możliwość recenzowania. Wówczas recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, za które uważa się zachodzące pomiędzy recenzentem a autorem bezpośrednie: relacje osobiste (pokrewieństwo drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński); relacje podległości zawodowej; współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 8. Recenzja artykułu przeznaczona jest tylko do wiadomości autora i Redakcji.
 9. Recenzja ma formę pisemną, a formularz dostępny jest na stronie internetowej www.studia.ok.lasy.gov.pl.
 10. Opinia recenzenta zawiera jednoznaczny wniosek odnoszący się do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 11. Autor jest informowany o wyniku przeprowadzonej recenzji i w przypadku przyjęcia artykułu do druku jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i propozycji recenzenta.
 12. Nazwiska recenzentów raz w roku są publikowane na stronie internetowej www.studia.okl.lasy.gov.pl, po ukazaniu się publikacji drukiem