Web Content Display Web Content Display

Artykuł 5

Andrzej Grzywacz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ADAM LORET (1884–1940?), PIERWSZY DYREKTOR NACZELNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

S t r e s z c z e n i e

W opracowaniu przedstawiono pochodzenie i dom rodzinny Adama Loreta, przebieg nauki w Liceum w Jaśle i studiów w Krajowej Szkole Gospodarstwa Lasowego we Lwowie oraz naukę w Akademii Leśnej w Tharandtcie (Saksonia). Scharakteryzowano pracę zawodową Adama Loreta w prywatnych dobrach leśnych rodziny Branickich w Suchej, a po rozpoczęciu pracy w Warszawie – kolejne szczeble kariery zawodowej jako naczelnika, dyrektora dyrekcji warszawskiej Lasów Państwowych, pełnomocnika ministra rolnictwa ds. Lasów Państwowych, aż po dyrektora naczelnego tej organizacji gospodarczej. Omówiono trudności w funkcjonowaniu oraz dokonania Lasów Państwowych w latach 1924–1939 na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a także aktywności związkowej i kulturalnej środowiska leśników.

Przekazano również informacje dotyczące przypuszczalnego przebiegu ostatniej fazy życia Adama Loreta, po aresztowaniu we wrześniu 1939 roku przez najeżdżające Polskę wojska radzieckie. Data śmierci i losy w niewoli tego wybitnego leśnika nie są do tej pory znane.

Słowa kluczowe: Adam Loret, naczelny dyrektor Lasów Państwowych, działalność i dokonania Lasów Państwowych w latach 1924–1939

ADAM LORET (1884–C. 1940), THE FIRST DIRECTOR-GENERAL OF THE STATE FORESTS

S u m m a r y

The paper presents the origin and family background of Adam Loret, his studies first in the High School in Jasło, and then at the National School of Forestry in Lvov and Academy of Forestry in Tarandt (Saxony). It also contains an overview of his professional work in private forest estates of the Branickis in Sucha and, after he moved to Warsaw, his further career as Head of the Forestry Department and Director of the Warsaw State Forests, Plenipotentiary of the Minister of Agriculture to handle the State Forests' affairs to finally become Director-General of this organization. The paper discusses the achievements and difficulties in the functioning of the State Forests enterprise in the period of 1924–1939 shown against the background of the socio-economic situation, as well as trade unions' and cultural activities of foresters in Poland.

It also reveals some facts about Adam Loret's last years after his arrest in September 1939 by the Soviets invading Poland. The date of death and the fate in captivity of this outstanding forester are still unknown.

Keywords: Adam Loret, director-general of the State Forests, functioning of the State Forests enterprise in the period of 1924–1939