Web Content Display Web Content Display

Jarosław Szban

FLORIAN BUDNIAK – LEŚNIK, PATYZANT, PATRIOTA

S t r e s z c z e n i e

Profesor Florian Budniak (1910–1993) jest postacią niezwykle ważną dla historii polskiego leśnictwa. Urodzony w rodzinie o głębokich tradycjach leśnych, w okresie międzywojennym ukończył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Już w trakcie studiów wykazywał dużą aktywność, działając w Kole Leśników. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej i jeńcem wojennym. Działał w podziemiu niepodległościowym i dowodził dużym zgrupowaniem partyzanckim na terenie powiatu radomszczańskiego. Brał udział w wielu bitwach i potyczkach z hitlerowskim najeźdźcą. Po wojnie był represjonowany i niesłusznie skazany na karę śmierci (zamienioną na dożywocie) w sfingowanym procesie. Przesiedział w więzieniach 6 lat. Po uwolnieniu pracował w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł profesora. Za swoją działalność odznaczony został wieloma odznaczeniami, z których najbardziej cenił Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari nadany mu przez rząd emigracyjny w Londynie. Był autorem wielu publikacji z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa. Zmarł 28 września 1993 r.

Słowa kluczowe: Florian Budniak, II wojna światowa, konspiracja, walki partyzanckie

FLORIAN BUDNIAK – FORESTER, PARTISAN, PATRIOT

S u m m a r y

Profesor Florian Budniak (1910–1993) played a very important role in the chronicle of Polish forestry. He was born in the family with deep-rooted forestry traditions and graduated between the wars from the Faculty of Agriculture and Forestry at the University in Poznań. During his studies, Florian Budniak was an active member of the Association of Forestry Students. He participated in the Polish September Campaign and was held captive. Furthermore, while working in the independence movement, Florian Budniak led partisan forces in the district of Radomsko and took part in numerous battles with the German invasion. After war he was repressed and wrongfully sentenced to death (which was turned into life sentence) in a fabricated lawsuit. After 6 years prison sentence, Florian Budniak worked at the Department of Wood Technology in Poznań, where he got Doctoral and Professor degrees. He was honored with the highest military awards, among which the most valuable was for him the Knight's Cross of Order Virtuti Militari from the Polish government-inexile. He was an author of numerous publications on forestry and wood sciences. Professor Budniak died on 28 September 1993.

Keywords: Florian Budniak, Second World War, conspiracy, partisanship

Artykuł do pobrania/Download the article