Web Content Display Web Content Display

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz

POWOJENNE ZADANIA LEŚNIKÓW NA TERENIE TZW. ZIEM ODZYSKANYCH (1945–1953). PRZYKŁADY NADLEŚNICTW NIEDŹWIADY I MIASTKO
 

S t r e s z c z e n i e
 

Powojenne granice poszczególnych obwodów leśnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych
można w miarę precyzyjnie określić dopiero po 1947 roku. Uwaga ta dotyczy
obydwu badanych nadleśnictw. W wyniku zmian społeczno-ustrojowych zmieniano zakres dotychczasowych okręgów leśnych, tworzono też nowe leśnictwa, wykorzystując
na ich cele lasy prywatne i tereny porolne.
Gospodarka leśna w okresie powojennym nosiła początkowo znamiona eksploatacyjne,ale dzięki zaangażowaniu leśników wcześnie podjęto w lasach prace pielęgnacyjne i hodowlane. Gospodarka ta wnosiła do zasobów państwa znaczny dochód, w odróżnieniu od gospodarki rolnej w PGR, która była deficytowa.
Obsadę stanowisk leśników w latach powojennych cechowała duża rotacja. Tylko niewielu ówczesnych pracowników pozostało w placówkach na dłuższy czas. Były to
najczęściej osoby podejmujące pracę w lesie z zamiłowania, dla których las powojennego okresu był w wielu przypadkach sensem życia, albo po prostu schronieniem. Leśnicy byli nie tylko strażnikami lasu, ale wielokroć obrońcami lokalnej społeczności i animatorami życia społecznego. Czynnie uczestniczyli w przemianach społeczno-gospodarczych terenu i okresu. Musieli podołać nie tylko specyfice leśnej gospodarki, ale i zróżnicowaniu obszaru oraz stosunków narodowościowych.
We wspomnieniach wielu osób pochodzenia autochtonicznego leśnicy tego okresu jawią się obrońcami godności lasów, a czasami i życia. Największym zagrożeniem dla lasu były w latach powojennych, podobnie jak obecnie, nie tylko żywioły, ale i ludzie.

 

Słowa kluczowe: las, zadania leśników, administracja leśna, Nadleśnictwo Niedźwiady, Nadleśnictwo Miastko, gospodarka leśna, historia lasu, Ziemie Odzyskane, ludzie lasu
 

POST-WAR TASKS OF FORESTERS IN THE SO-CALLED RECOVERED TERRITORIES (1945–1953). EXAMPLE OF FOREST DISTRICTS OF NIEDŹWIADY AND MIASTKO
 

S u m m a r y
 

The post-war borders of individual forest districts in the so-called Recovered Territories can be precisely established only after 1947. This applies to both examined districts. As a result of changes in the socio-political system, reach of individual forest districts was changing and new inspectorates has been created using private and post-agricultural areas.
Forest economics in the post-war period initially bore the hallmarks of predatory, but thanks to the efforts of the foresters, maintenance work and breeding started early.The economy was a source of considerable income, in contrast to the agricultural economy in the State Agricultural Farms, which were unprofitable.
Foresters job rotation in the postwar period is characterized by high turnover. Only a few staff members at the time remained in institutions for longer periods of time. Those were usually people working in the woods out of passion, for many of whom forest was meaning of life, or simply the shelter. Foresters were not only guardians of the forest, but often a local community defenders and animators of the social life. They actively participated in socio-economic transformation of the area. They had to cope not only with the specifics of the forest economy, but also the diversity of the local community.
In the memories of many indigenous people, foresters appear as defenders of their dignity and sometimes life. The biggest threat to the forest, just like nowadays, was not only the elements, but also people.

 

Keywords: forest, tasks of foresters, forest administration, Niedźwiady Forest District, Miastko Forest District, forest economy, forest history, Recovered Territories, forest people

Artykuł do pobrania/Download the article