Artykuł/Article 16 Artykuł/Article 16

Barbara Czołnik

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WYDAWNICZA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2016 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2016 roku bogatą działalność edukacyjną i wydawniczą. Zorganizowano cykliczne imprezy ekologiczne i akcje takie jak: obchody „Dnia Ziemi”, festyn „Spotkanie z lasem”, ogólnopolski konkurs krasomówczy „Bajarze z Leśnej Polany”, konkurs na imię żubra, konkursy plastyczne: „Las magazynem węgla” i „Las – Twój dobry sąsiad”. Pracownicy Działu Edukacji i Informacji opracowali trzy broszury dla dzieci z cyklu „Las – czy go znasz?”, cztery numery kwartalnika „Zagajnik”. Ośrodek wydał drukiem trzy gry planszowe Biznes drzewny, Wszędobylskie drewno i Z lasu do domu opracowane przez pracowników działu. Wydano drukiem książki: Las Katyński, Gawędy z leśnej polany i Zanim powstały technika leśne. Uzupełniono i wznowiono wydanie Albumu OKL oraz książki Lasy Doliny Obrzańskiej. Wydano także dwie broszury dla dzieci propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Przeprowadzono 19 „zielonych szkół”, 132 lekcje terenowe, 56 warsztatów plastycznych, 35 lekcji muzealnych i lekcji w sali edukacyjnej oraz 3 spotkania z leśnikiem w szkołach. W oferowanych zajęciach edukacyjnych w Ośrodku wzięło udział 8827 osób, a poza jego siedzibą 2312.

Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydawnictwa OKL, gry planszowe

EDUCATIONAL AND PUBLISHING ACTIVITY OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2016

S u m m a r y

The Forest Culture Centre in Gołuchów ran in 2016, a rich education and publishing activity. Serial events and actions such as celebration of the „Earth Day”, „Meeting the forest”, a nationwide competition „Story-tellers from the Forest Glade”, a competition for the bisons’ name, art contests „Forest carbon storage” and „Forest – Your good neighbor”. Employees have developed three brochures for children from the series „Forest – do you know it?”, four numbers of the quarterly „Grove”. The Centre published three board games: Timber business, Ubiquitous wood and From forest to home developed by the staff of the Education and Information Department of the Centre. The Centre has been issued in print books: Katyń Forest, Tales from the forest glade and Before the forest secondary schools coming into existence. Completed and resumed the release of the album Forest Culture Centre and the book Obrzańska Valley Forests. Two brochures for children to promote security against fire were also published. 19 „green schools”, 132 outdoor lessons, 56 workshops, 35 museum lessons and 3 meetings with forester in primary schools held on during the year. In general the number of participants in educational activities inside the Centre amounted 8827 as well as 2312 people attended in such events outside the institution.

Keywords: forest education, OKL’s publishing, board games

Artykuł do pobrania/Download the article