Web Content Display Web Content Display

Konrad Bul

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2014 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W 2014 roku pracownicy Działu Muzealnego, wykonując swoje codzienne obowiązki, zrealizowali czternaście wystaw, w tym dwie stałe. Każda z nich została zaopatrzona w okolicznościowy informator, plakat, a także w odpowiednią notę zamieszczoną na stronie internetowej. Procesy wydawnicze w całości prowadzone były siłami działu. Obok działalności wystawienniczej z powodzeniem zrealizowana została konferencja naukowa oraz Międzynarodowy Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej. To ostatnie przedsięwzięcie stanie się wydarzeniem cyklicznym, a to z powodu pozytywnych opinii uczestników oraz zewnętrznych obserwatorów. Dział skutecznie realizował zadania zewnętrzne postawione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, w tym program „Kroniki kombatanckie" i nadzorowanie Sali Tradycji Lasów Państwowych. Pracownicy działu aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach oświatowych organizowanych przez inne jednostki Lasów Państwowych, przygotowując dwa referaty, jeden o charakterze oświatowym, drugi – naukowy. Muzeum Leśnictwa w 2014 roku zwiedziło 33 796 osób.

Słowa kluczowe: festiwal, kultura, wystawa, informator, referat, festyn

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2014

S u m m a r y

The staff of the Museum Department carrying out their daily duties realized fourteen exhibitions including two permanent. Each exhibition has been provided with a brochure, posters and the notice placed on the website. Publishing processes were carried out on department's own. The scientific conference as well as the International Forest and Hunting Cultural Festival have been successfully implemented. This second project will become as a cyclical event, due to positive feedback of the participants and outside observers. Department eff ectively executed tasks, posed by the General Directorate of the State Forests including project "Chronicles of veterans" and supervising the Hall of Tradition of the State Forests. Department staff actively participated in educational projects organized by other units of the State Forests, preparing two educational and scientific lecture. 33 796 people visited the Museum of Forestry.

Keywords: festival, culture, exhibition, brochure, lecture

Artykuł do pobrania/Download the article