Web Content Display Web Content Display

Streszczenie 22

Barbara Czołnik

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2013 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2013 roku różnorodną działalność edukacyjną – w formie akcji, konkursów, warsztatów, zielonych szkół, lekcji terenowych i muzealnych, imprez ekologicznych, festynów, prelekcji i wykładów. Wiele przedsięwzięć wpisało się w ogólnopolską kampanię promocyjno-edukacyjną „Lasy Państwowe. Zapraszamy". Wydarzeniem promocyjno-edukacyjnym było bicie światowego rekordu Guinnessa w kategorii „Największe zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa". Wydarzeniem kulturalnych był międzynarodowy plener artystyczny „Inspiracje leśne III". W ramach promocji OKL opracowano quest „Wędrówki dendrologiczne" oraz wzięto udział w Targach Edukacyjnych i Targach Leśnych „Las i my" oraz w festynie „Lasom Przyjazny". Ośrodek wydał drukiem trzy książki, jeden tom rocznika, jedną broszurę, cztery numery kwartalnika „Zagajnik" oraz pięć rodzajów folderów reklamowych.

Słowa kluczowe: edukacja, wydawnictwa OKL, konkursy, festyn, quest, plener artystyczny, rekord Guinnessa


EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2013

S u m m a r y

The Forest Culture Centre in Gołuchów was leading in 2013 various educational activity in the form of actions, competitions, workshops, green schools, outdoor and museum lessons, environmentally friendly events, festivals and lectures. Lots of enterprises signed up to the all-Polish promotional campaign "The State Forest. We invite You". The Guinness World Record attempt in category "Largest gathering of people dressed as trees" was one of the educational and promotional event. The international artistic open air workshop "Forest inspirations III" was the cultural event. The elaboration of the quest "Dendrological travels", as well as participation in educational and forest fair were designed for promotion of the Forest Culture Centre. The Centre published three books, one volume of the year's issue, one booklet, four numbers of the quarterly "Zagajnik" and five kinds of brochures.

Keywords: education, OKL publications, competitions, the garden party, quest, artistic open air, Guinness World Record