Web Content Display Web Content Display

Edward Marszałek

SIEKIERA – NIE TYLKO NARZĘDZIE DRWALA

S t r e s z c z e n i e

Artykuł jest poświęcony kulturowej roli siekiery leśnej i wywodzących się od niej narzędzi. Autor prezentuje historię narzędzia, jego symbolikę i rolę w literaturze. Nawiązując do przedwojennej publikacji Sentyment i siekiera w lesie, postuluje przywrócenie do powszechnej świadomości twórczej roli siekiery i poprawę jej „wizerunku" jako narzędzia pozytywnie zapisującego się w dziejach ludzkości.
W ostatnim rozdziale sformułowano wnioski dla Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie dotyczące unowocześnienia ekspozycji siekier, toporów i czekanów, a także wykorzystania jej w praktyce edukacji leśnej. Przez pozytywną zmianę w postrzeganiu tego narzędzia postuluje on zmienić nastawienie społecznego otoczenia leśnictwa na kwestie wycinki drzew i kreowanie pozytywnego wizerunku leśnictwa w ogóle.
Inspiracją do napisania artykułu była wystawa Pamiętajmy o siekierach, prezentująca zbiory autora, czynna od czerwca 2014 roku do marca 2015 roku w sali wystaw czasowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Słowa kluczowe: siekiera, topór, czekan, historia leśnictwa, Muzeum Leśnictwa

AXE – NOT ONLY THE WOODCUTTER'S TOOL

S u m m a r y

The content of this article is the cultural role of forest axe and of the other tools derived from it. Th e author pres ents the history of the tool, its symbolism and role in the literature. Referring to the pre-war publication "Sentiment and the axe in the forest" he calls for the restoration of the public awareness of the creative role of an axe and improvement of its "image" as a tool which had a positive impact on the history of mankind.
In the last chapter, the author formulates some conclusions applicable to the Museum of Forestry in the Forest Culture Centre in Gołuchów, concerning modernization of the exposition of axes, hatchets and pickaxes, and also its use in practical forest education. By warming the image of this tool, he calls for change of social attitudes to issues concerning cutting of trees and for creation of the positive image of forestry in general.
The article was inspired by the exhibition "Remember the Axes" presenting the collections of the author. The exhibition is active from June 2014 to March 2015 in the temporary exhibition hall in the Forest Culture Centre in Gołuchów.

Keywords: axe, hatchet, pickaxe, the history of forestry, Museum of Forestry

Artykuł do pobrania/Download the article