Web Content Display Web Content Display

Marek Piotr Krzemień

ZAKON KAWALERÓW ORDERU ZŁOTEGO JELENIA DAWNIEJ I DZIŚ

S t r e s z c z e n i e

Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia założył 23 sierpnia 1672 roku zaledwie dwunastoletni książę Jerzy Wilhelm. Młody książę był ostatnim męskim potomkiem Piastów – pierwszej udokumentowanej historycznie dynastii panującej w Polsce. Tegoż dnia, po upolowaniu pierwszego w życiu jelenia, ustanowił Order Złotego Jelenia, a następnie statut Zakonu, który zapisany przez Augusta Fryderyka Bone został następnie opublikowany w 1697 roku w Lipsku przez Christiana Gryphiusa w jego dziele Kurzer Entwurff der Geist – Und Weltlichen Ritter Orden.
W roku 1998 Marek Piotr Krzemień, po odnalezieniu historycznego statutu, uznając, że zawarte w nim treści nie straciły nic z aktualności, postanowił 23 sierpnia w Lanckoronie reaktywować Zakon. Od tego momentu głównym zadaniem Zakonu jest działalność na niwie polskiej kultury łowieckiej. Swoje cele Zakon realizuje poprzez organizowanie dorocznych trzydniowych zgromadzeń w trakcie których Wielki Mistrz prowadzi obrady oraz seminarium na tematy związane z kulturą łowiecką. Wielki Łowczy organizuje polowanie, a Marszałek zawody strzeleckie do tarczy przedstawiającej jelenia. Zakon organizuje także kongresy kultury łowieckiej, sympozja oraz spotkania. Luminarzom polskiej kultury łowieckiej Zakon przyznaje ustanowiony przez siebie Medal Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti. Od 2004 roku zakon wydaje pod redakcja M.P. Krzemienia „Roczniki Zakonu" – Myśliwskie Intelektualia. W 2008 roku Zakon powrócił do historycznej siedziby na zamku w Brzegu.

Słowa kluczowe: Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, książę Jerzy Wilhelm, „Myśliwskie Intelektualia"
 

ORDER OF THE KNIGHTS OF THE ORDER OF THE GOLDEN DEER FORMERLY AND NOW

S u m m a r y

Order of the Knights of the Order of the Golden Deer was founded on 23th August 1672 by only twelve years old Prince Georg Wilhelm. The young prince was the last male descendant of the Piast – the first historically documented dynasty in Poland. That day when he shot the first deer in his life, he instituted the Order of the Golden Deer, then the statute Order, which was saved by Augustus Frederick Bone and then published in 1697 in Leipzig by Christian Gryphius in his work Kurzer Entwurff der Geist – Und Weltlichen Ritter Orden.
In 1998 Marek Piotr Krzemień after finding historical Statute, recognizing that its contents have lost none of news, has decided on August 23th that year in Lanckorona to reactivate the Order. From that moment, the main task of the Order is the activity in the realm of Polish culture of hunting. The Order executes its objectives by organizing annual three-day meetings during which the Grand Master chairs the meeting and a seminar on topics related to the culture of hunting. Great Huntsman organizes hunting and Marshal the shooting competition to shield depicting a deer. The Order also organizes hunting culture congresses, symposiums and meetings. Polish Luminary of hunting culture the Order admits established by himself Medal Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti. Since 2004 the Order edit under the editorship of Marek Piotr Krzemień Annals of the Order – Myśliwskie Intelektualia. In 2008, the Order returned to the historic seat of at the castle in Brzeg.

Keywords: Order of the Knights of the Order of the Golden Deer, Prince Georg Wilhelm, "Myśliwskie Intelektualia"

Artykuł do pobrania/Download the article