Web Content Display Web Content Display

Edward Marszałek

O POWINNOŚCI PAMIĘCI O LEŚNYCH BOHATERACH I O TRAGEDIACH SPRZED LAT

S t r e s z c z e n i e

Autor pokazuje wiele przykładów udziału przedstawicieli leśnictwa w wojnie obronnej i w konspiracji, podając przykłady ofiary życia, składanej przez leśników Podkarpacia w okresie 1939–1947. Sporo uwagi poświęcono tragediom, które rozegrały się w lasach Podkarpacia już po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to w wyniku terroru Ukraińskiej Powstańczej Armii zginęło prawie 100 leśników, nie licząc ich rodzin.
Autor wskazuje jednocześnie na potrzebę upamiętnienia ofiar o niezidentyfikowanych do dziś miejscach pochówków lub zapomnianych przez historiografię i instytucje zobowiązane do działań w obszarze szeroko pojętej pamięci narodowej. Proponuje zinwentaryzowanie leśnych miejsc pochówków, a także wykonanie badań i analizy potrzeb w zakresie upamiętnienia wkładu ludzi lasu w walkę z okupantem. Podkreśla potrzebę rzetelnej oceny strat osobowych, gdyż jak do tej pory mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł i pewnym obszarem zaniedbań ze strony struktur Lasów Państwowych, jak również instytucji publicznych powołanych do takich działań. Podaje też pozytywne przykłady aktywności w tym względzie.

Słowa kluczowe: martyrologia leśników, II wojna światowa, okupacja hitlerowska, leśna partyzantka, miejsca pamięci narodowej
 

ABOUT THE DUTY OF REMEMBRANCE OF FOREST HEROS AND THE TRAGEDIES FROM THE PAST

S u m m a r y

The author shows many examples of the participation of representatives of forestry in a defensive war and conspiracy, falling examples of the sacrifice of life, submitted by the foresters of Podkarpacie in the period 1939–1947. A lot of attention was devoted to the tragedies that took place in the forests of Podkarpacie after the end of the second world war, when as a result of terror of the Ukrainian Insurgent Army nearly 100 foresters were killed, not including their families.
The author also points to the need to commemorate the victims of still unidentified places of burial or places forgotten by the historiography and the institutions responsible for activities in the area of broader national memory. The author proposes the inventory of forest sites of burials, as well as the research and analysis in order to commemorate the contribution of the people of the forest in the fight against the occupying forces. The assessment of casualties is also necessary, because so far we have to deal with considerable dispersion of sources and a certain area of negligence of the current the structures of the State Forests, as well as of public institutions established for such activities. The author shows also positive examples in this field.

Keywords: martyrdom of foresters, World War II, the Nazi occupation, forest partisans, place of national remembrance

Artykuł do pobrania/Download the article