Web Content Display Web Content Display

Tomasz Ogrodowczyk

ZIELONA SERIA – CZTERY ALBUMY WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

S t r e s z c z e n i e

Włodzimierz Puchalski to nestor polskiej fotografii i filmu przyrodniczego. To on wymyślił i po raz pierwszy użył określenia „bezkrwawe łowy". Przed drugą wojną światową zrealizował film pod takim właśnie tytułem, natomiast w 1951 roku ukazało się pierwsze książkowe wydanie Bezkrwawych łowów. Ten najważniejszy album Puchalskiego dał początek czterotomowej Zielonej serii. Następnie ukazały się: Wyspa kormoranów, Wśród trzcin i wód oraz W krainie łabędzia. Aby ocalić od zapomnienia fotograficzną i literacką twórczość Puchalskiego, Lasy Państwowe w latach 2012–2014 wydały te cztery albumy na nowo. Nie są to reprinty, wszystkie zdjęcia zostały bowiem zeskanowane z oryginalnych negatywów, poddane cyfrowej obróbce, a książki złożone od podstaw. Opowiadania, które znajdowały się w pierwowzorach z lat 50. zostały nagrane przez wielu znanych aktorów w formie słuchowisk, udźwiękowione głosami przyrody i dołączone do albumów na płytach CD.

Słowa kluczowe: Włodzimierz Puchalski, Bezkrwawe łowy, Zielona seria

GREEN SERIES – WŁODZIMIERZ PUCHALSKI'S FOUR ALBUMS

S u m m a r y

Włodzimierz Puchalski is the doyen of Polish nature photography and fi lm. It was he who invented and fi rst used the term "bloodless hunt". Before World War II he had made a fi lm with the same title, and in 1951 the first book edition of Bloodless Hunt (Bezkrwawe łowy) was published. This most important of Puchalski's albums originated a four-volume Green Series. Then appeared: Cormorant Island (Wyspa kormoranów), Among Reeds and Waters (Wśród trzcin i wód) and In the Land of the Swan (W krainie łabędzia). In order to save Puchalski's photographic and literary output from oblivion, in 2012–2014 The State Forests in Poland issued the four albums anew. These are not reprints since the images were scanned from original negatives, they were digitally processed and the books were put together from scratch. The stories that were present in the original version of the Fift ies were recorded by many famous actors in the form of audiobooks, accompanied by nature sounds and attached to the albums on CDs.

Keywords: Włodzimierz Puchalski, Bloodless Hunt, Green Series

Artykuł do pobrania/Download the article