Web Content Display Web Content Display

Artykuł 9

Mariusz Jaśkowiak

Uniwersytet Zielonogórski

GOSPODARKA LEŚNA W PRASIE ZIELONOGÓRSKIEJ PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

S t r e s z c z e n i e

Upaństwowienie lasów prywatnych po drugiej wojnie światowej nie przyczyniło się do ograniczenia użytkowania lasu. Wielkie pozyskiwanie drewna w pierwszych dziesięcioleciach, chociaż miało uzasadnienie w coraz większych potrzebach przemysłu drzewnego, to jednak w stosunku do zasobności i możliwości produkcyjnych było zbyt duże.

Prasa regionalna zachodniej Polski dość wybiórczo podchodziła do zagadnień leśnych, mimo że nowo przyłączone do Polski Ziemie Zachodnie stanowiły najbardziej zalesiony region kraju. Zagadnienie gospodarki leśnej niektórych obszarów Ziem Zachodnich zostało opracowane w oparciu o teksty i informacje, jakie przekazywała na przestrzeni trzech dekad prasa zielonogórska, w szczególności zaś „Gazeta Zielonogórska".

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, „Gazeta Zielonogórska", odnowienia, zalesienia, tartak

FOREST ECONOMY IN ZIELONA GÓRA PRESS AFTER THE WORLD WAR II

S u m m a r y

The nationalization of private property forests after World War II has not caused the decrease of its using. Although the great gaining of wood in first decades had its grounds in bigger needs of wood industry, it still was too big when compared to the wealth and production possibilities.

The regional press in western Poland approached the topic of forests quite selectively, despite these newly joined grounds being the most wooded part of the country. The topic of some western areas' forest economy has been analyzed on the base of texts and comments made by the press of Zielona Góra, especially  cGazeta Zielonogórska", during last three decades.

Key words: forest economy, Gazeta Zielonogórska", reforestation, afforestation, sawmill