Web Content Display Web Content Display

Tomasz Olenderek

200 LAT KARTOGRAFII LEŚNEJ

S t r e s z c z e n i e

Tekst stanowi krytyczne podsumowanie wystawy „200 lat kartografii leśnej” zorganizowanej w 2013 roku przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, przy współudziale wielu innych instytucji. Zaprezentowano na niej ponad 100 map przedstawiających obszary leśne. Są wśród nich pruskie mapy topograficzne z XVIII wieku, najstarsze polskie mapy leśne z okresu Księstwa Warszawskiego oraz współczesne mapy komputerowe i satelitarne. Autor dokonał ich klasyfikacji z punktu widzenia funkcji, zakresu treści oraz skali, określił również cechy każdej z grup map. Szczególna uwaga zwrócona została na polskie mapy leśne, wykonane w XIX wieku. Oceniono także sporządzone na potrzeby wystawy metryki map oraz specjalnie wydany katalog.
Bez wątpienia, wystawa odniosła sukces, wzbudziła duże zainteresowanie dawnymi mapami i zwróciła uwagę na problematykę rozwoju kartografii leśnej w Polsce. Skompletowany z tej okazji zbiór map leśnych powinien być poddany bardziej szczegółowym badaniom, ale także stale uzupełniany i udostępniany społeczeństwu.

Słowa kluczowe: polskie mapy leśne, historia leśnictwa
 

200 YEARS OF THE FOREST CARTOGRAPHY

S u m m a r y

The text is a critical summary of the „200 years of the forest cartography” exhibition, organized in 2013 by the Forest Research Institute and the General Directorate of State Forests, with the participation of employees of other institutions. About 120 maps of forest areas were shown during the exhibition. Among others there were Prussian topographic maps from the mid-eighteenth century, the oldest Polish forest maps from the period of the Duchy of Warsaw and contemporary computer and satellite maps. The author has made their classification in terms of function, range of content and scale, and described the characteristics of each group of maps. Special attention has been on the Polish forest maps made in the nineteenth century. Metrics of maps prepared for the exhibition and specially published catalog were evaluated also.
The exhibition was a success, without doubt, it aroused great interest to the old maps and drew attention to the problems of development of forest cartography in Poland. The collection of forest maps completed on this occasion should be examined
in more details, and it shall also be constantly replenished, and made available to the public.

Keywords: Polish forest maps, history of forestry

Artykuł do pobrania/Download the article