Spis treści/Contents Spis treści/Contents

Spis treści/Contents

STUDIA I MATERIAŁY OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE T. 20 ISSN 0860-830X

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Władysław Chałupka, Augusta Cieszkowskiego związki z leśnictwem

2. Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Łowiecki i leśny program rezydencji myśliwskiej Potockich w Julinie

3. Andrzej Dobiech, O dawnych polowaniach polskich osadników z Adampola w Turcji

4. Jarosław Drygowski, Aleksandra Matulewska, Błąd czy strategia? O przekładzie amerykańskiej książki łowieckiej The total deer hunter manual na język polski

5. Andrzej Grzywacz, Inicjatywa utworzenia i działalność wydawnicza leśnego czasopisma naukowego „Sylwan” w początkowym okresie jego funkcjonowania (1820–1858)

6. Dariusz J. Gwiazdowicz, Aleksandra Matulewska, Śmiercionośne prawa i śmiercionośna edukacja. Sowieckie ludobójstwo polskich leśników oraz pięć dekad infodemii – studium przypadku

7. Dariusz Iwan, Piotr Daszkiewicz, Muzeum Szkoły Szczególnej Leśnictwa, a Warszawski Gabinet Zoologiczny – spojrzenie na początki muzealnictwa przyrodniczego w Królestwie Polskim

8. Robert Lipelt, Gospodarka łowiecka w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

9. Kazimierz Orzechowski, Matematyka w szyszce

10. Andrzej Szymański, Izabella Wawroska, Jan Falkowski – jego życie i dorobek jako ogrodnika, zarządcy ogrodu i parku gołuchowskiego (1830–1906)

11. Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski, Jak profesor Józef Rivoli zalecał zwalczać pandemię

12. Tomasz Zygmont, Tematyka leśna w polskim filmie dokumentalnym pierwszej połowy XX wieku – wybrane przykłady

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

13. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2020 roku

14. Jerzy Adamczewski, Z muzealnej kuchni. Eksponat miesiąca

15. Alicja Antonowicz, Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2020 roku

16. Konrad Bul, Prace Działu Muzealnego w roku 2020. Wystawy i pandemia

17. Tomasz Rakowski, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2020 roku

18. Ryszard Marian Wagner, Wystawa Łowiectwo w zbiorach grafiki Ryszarda M. Wagnera w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

 

CONTENTS

1. Władysław Chałupka, August Cieszkowski’s interests in forestry

2. Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Game and forest platform of count Potocki’s hunting residence in Julin

3. Andrzej Dobiech, About former hunting of Polish settlers from Adampol in Turkey

4. Jarosław Drygowski, Aleksandra Matulewska, An error or strategy? The translation of the American hunting book The total deer hunter manual into Polish

5. Andrzej Grzywacz, Establishment and publishing activities of the forest scientific magazine “Sylwan” in its initial life (1820–1858)

6. Dariusz J. Gwiazdowicz, Aleksandra Matulewska, Lethal laws and lethal education. A case study of Soviet genocide against Polish foresters and five decades of infodemic

7. Dariusz Iwan, Piotr Daszkiewicz, Museum of the Special Forestry School, and the Warsaw Zoological Cabinet – a look at the beginnings of natural museology in the Congress Kingdom of Poland

8. Robert Lipelt, Hunting in Galicia in the second half of the 19th and early 20th century

9. Kazimierz Orzechowski, Mathematics in a pine cone

10. Andrzej Szymański, Izabella Wawroska, Jan Falkowski – his life and achievements as a gardener and administrator of the garden and park in Gołuchów (1830–1906)

11. Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski, How professor Józef Rivoli recommended fighting the pandemic

12. Tomasz Zygmont, Forestry in Polish documentary film from the first half of the 20th century – selected examples

CHRONICLE OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW

13. Jerzy Adamczewski, Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2020

14. Jerzy Adamczewski, From the museum kitchen. The exhibit of the month

15. Alicja Antonowicz, Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2020

16. Konrad Bul, The work of the museum department in 2020. Exhibitions and pandemic

17. Tomasz Rakowski, Park-arboretum and model animal pen of The Forest Culture Centre in Gołuchów in 2020

18. Ryszard Marian Wagner, The exhibition at The Forest Culture Centre in Gołuchów entitled Hunting in Ryszard M. Wagner collection of engravings