Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński

POLISH STUDENTS IN THE ROYAL SA XON ACADEMY OF FORESTRY
AT THARANDT IN THE YEARS 1816–1919

S u m m a r y
The Academy at Tharandt, established by Heinrich Cotta in 1811, belongs to
the oldest academic centers of forest science in the world. During the past two
centuries it has been an important European center of education of foresters at
academic level. 1255 foreigners coming from 41 (currently existing) countries
studied at Tharandt in the period 1811–1919. In that number 192 were Poles,
coming from the Polish territories annexed by Prussia (109), Russia (68) and
Austria (15).
Some Poles who graduated at the Royal Saxon Academy of Forestry have played
a significant role in the history of Polish forestry, both during the annexation time
and after regaining independence in 1918. Among the most important of them
were: Hipolit Trąmpczyński (1815–1867), Władysław Tyniecki (1833–1912), Józef
Rivoli (1838–1924), Antoni Pacyński (1883–1939), Adam Loret (1884–1939),
Teofil Lorkiewicz (1885–1944) and Aleksander Kozikowski (1879–1956).
Key words: Tharandt, Academy of Forestry, Poles, annexation time, study, student
organizations


POLSCY STUDENCI W KRÓLEWS KIEJ SAS KIEJ AKADEMII LEŚNEJ
W THARANDCIE W LATACH 1816–1919

S t r e s z c z e n i e
Uczelnia w Tharandcie, założona w 1811 roku przez Heinricha Cottę, należy
do najstarszych leśnych ośrodków akademickich na świecie. W ciągu dwu ubiegłych
wieków była ona ważnym europejskim ośrodkiem kształcenia leśników na
poziomie akademickim.
W latach 1811–1918 studiowało w Tharandcie 1255 studentów obcokrajowców,
a pochodzili oni z 41 (obecnie istniejących) krajów świata. W tej liczbie
było 192 Polaków, pochodzących z zaborów: pruskiego (109), rosyjskiego (68)
i austriackiego (15).
Wśród Polaków, absolwentów Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej, znalazły
się osoby, które odegrały znaczącą rolę w dziejach polskiego leśnictwa zarówno
w dobie rozbiorów, jak i po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Byli to między
innymi: Hipolit Trąmpczyński (1815–1867), Władysław Tyniecki (1833–1912),
Józef Rivoli (1838–1924), Antoni Pacyński (1883–1939), Adam Loret (1884–1939),
Teofil Lorkiewicz (1885–1944) i Aleksander Kozikowski (1879–1956).
Słowa kluczowe: Tharandt, Akademia Leśna, Polacy, zabory, studia, organizacje studenckie

 

Artykuł do pobrania/Download the article