Artykuł/Article 20 Artykuł/Article 20

Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz

WSPÓŁPRACA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE Z PLACÓWKAMI SZKOLNYMI

S t r e s z c z e n i e

Największymi partnerami Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w zakresie prowadzonej edukacji leśnej i ekologicznej są placówki szkolne. Rocznie z zajęć edukacyjnych korzysta blisko sto szkół z Wielkopolski, sąsiednich województw, a niekiedy z odleglejszych zakątków Polski. Współpraca z niektórymi placówkami szkolnymi ma szerszy zakres i wyraża się w organizacji cyklicznych przedsięwzięć, takich jak akcje, okolicznościowe imprezy, konkursy. Dzięki temu uczniowie zdobywają nową wiedzę oraz rozwijają swoje kompetencje społeczne.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja, współpraca ze szkołami

COOPERATION BETWEEN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW AND SCHOOLS

S u m m a r y

Schools are the major partners of the Forest Culture Centre in Gołuchów in the scope of forestry and environmental education. Annually nearly a hundred schools of Wielkopolska, neighboring provinces, and sometimes distant corners of Poland take part in educational events. Cooperation with some of them is very intensive and expressed in the organization of regular projects, such as educational actions, occasional events and competitions. Thanks to it students acquire new knowledge and develop their social competences.

Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, education, cooperation with schools

Artykuł do pobrania/Download the article