Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Streszczenie 21

Konrad Bul

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2013

S t r e s z c z e n i e

Rok 2013 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem Ośrodka Kultury Leśnej, a także z działalnością Lasów Państwowych, zwłaszcza w świetle zadań związanych z obchodami jubileuszu powstania styczniowego. Dział Muzealny Ośrodka Kultury Leśnej pracował nad wystawami stałymi, przygotował 11 wystaw czasowych w siedzibie i jedną poza nią, przygotował i zrealizował konferencję naukową, a także opracował ponad 100 obiektów muzealnych, umożliwiając tym samym ich prezentację. Przy bogatym programie działalności prowadzono jednocześnie obsługę ruchu turystycznego oraz punkty sprzedaży pamiątek i wydawnictw Ośrodka.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, Muzeum Leśnictwa, wystawa stała, opracowanie zbiorów, malarstwo, fotografia, rzeźba

MUSEUM ACTIVITY IN THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2013

S u m m a r y

2013 was abounding in numerous events tied with functioning of the Forest Culture Centre and the State Forests, especially in the light of the January Uprising jubilee. The Museum Department worked on permanent exhibitions, executed 11 temporary exhibitions in the site and one outside, realized the scientific conference, elaborated over 100 museum objects. The tourist service and sale of souvenirs and publications were being led at the same time.

Keywords: Forest Culture Centre, permanent exhibition, elaboration of collection, painting, photography, sculpture