Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Streszczenie 23

Stanisław Czołnik

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

PARK-ARBORETUM I POKAZOWA ZAGRODA ZWIERZĄT OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2013 ROKU

S t r e s z c z e n i e

Utrzymanie parku-arboretum oraz Pokazowej Zagrody Zwierząt jest uregulowane prawnie w statucie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Działania podjęte w 2013 roku w parku- arboretum, mające na celu zachowanie walorów zabytkowego obiektu, można podzielić na kilka odrębnych kategorii. Grupy zostały wydzielone w oparciu o rodzaj i charakter prac.
Utrzymanie Pokazowej Zagrody Zwierząt wymaga stałego nadzoru, dostarczenia wystarczającej ilości karmy, zapewnienie opieki weterynaryjnej. Ważne jest utrzymanie właściwej liczebności stad żubrów, dzików, danieli i koników polskich.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, park-arboretum, Pokazowa Zagroda Zwierząt, żubr, kolekcja dendrologiczna

PARK-ARBORETUM AND MODEL ANIMAL PEN OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2013

S u m m a r y

Maintenance of the park-arboretum and the Model Animal Pen is based on the charter of the Forest Culture Centre in Gołuchów. Activity taken up in 2013 (in order to preserve advantages of the historic object) was divided into a few separate categories. Groups were assigned on the basis of the kind and the character of work.
Maintenance of the Model Animal Pen requires the constant supervision, providing sufficient quantity of food, ensure of the veterinary treatment. Keeping of proper number of European bisons, wild boars, fallow deers and Polish horses is also important.

Keywords: Forest Culture Centre, park-arboretum, Model Animal Pen, European bison, dendrological collection