Artykuł/Article 2 Artykuł/Article 2

Władysław Chałupka

INŻ. FELIKS ANTONI OSIŃSKI I ODBUDOWA STRUKTUR POLSKIEGO LEŚNICTWA W 1944 ROKU

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono zarys biografii inż. Feliksa Antoniego Osińskiego, absolwenta Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego z roku 1927 oraz jego roli w odbudowie struktury administracyjnej lasów państwowych w 1944 roku. Jeszcze w trakcie studiów zarządzał lasami kórnickimi Władysława Zamoyskiego, a od 1924 roku lasami Fundacji im. Heliodora Święcickiego w Laskach. W 1939 roku dostał się do niewoli – najpierw sowieckiej, a potem niemieckiej. Po uwolnieniu z oflagu w grudniu 1940 r. pracował w Generalnej Guberni, kierując nadleśnictwem Świdnik koło Lublina, a jednocześnie działając w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1944 r. organizował zręby struktur lasów państwowych jako pierwszy dyrektor lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, pełniący jednocześnie obowiązki dyrektora Dyrekcji Naczelnej LP w okresie od sierpnia do października 1944 r. Aresztowany przez NKWD w listopadzie 1944 r. został zesłany do ZSRR. Zwolniony z łagru wrócił do kraju w 1946 roku. Pracował później w Dyrekcji LP Okręgu Wrocławskiego, a później także Gdańskiego, natomiast od 1958 roku do emerytury w 1966 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu – najpierw na stanowisku dyrektora Leśnych Zakładów Doświadczalnych, a później wicedyrektora Rolniczych i Leśnych Zakładów Doświadczalnych. Zmarł w Poznaniu 20 listopada 1982 roku i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.

Słowa kluczowe: Feliks Osiński, historia leśnictwa w Polsce, druga wojna światowa, Armia Krajowa, 1944 rok, represje komunistyczne po drugiej wojnie światowej

ING. FELIKS ANTONI OSIŃSKI AND THE RECONSTRUCTING OF POLISH FOREST ADMINISTRATION IN 1944

S u m m a r y

The life and works of a distinguished Polish forester Feliks Osiński is presented in this paper. Feliks Osiński graduated in 1927 from the Agriculture-Forestry Faculty of the Poznań University. He was fi rst employed as a forest manager by count Władysław Zamoyski in Kórnik, and then in the forest belonging to the Heliodor Święcicki Foundation at Laski. In August 1939 he was called up to the army and taken prisoner fi rst by Russians, and then by Germans. Released from the German oflag Woldenberg in December 1940, he moved to the General Gouvernement (German-occupied part of Poland). He managed the Forest District Świdnik near Lublin being simultaneously a member of the underground Home Army. Aft er liberation of the Lublin region by the Red Army, Feliks Osiński began reconstructing Polish forestry administration first as a director of State Forests Directorship in Lublin and acting also as head of all State Forestry from August till October 1944 on all the progressively liberated Polish territories. Arrested by NKWD (Soviet Secret Service) he was sent into a Soviet gulag at Borowicze from where he was set free in March 1946. After coming back to Poland Osiński was employed by the State Forests Directorships in Wrocław and Gdańsk, and since 1958 till retirement in 1966 he was acting first as director of the Experimetal Forests Unit and then as a vice-director of the Agricultural and Forestry Experimental Units of Agricultural University in Poznań. Feliks Osiński passed away on November 20, 1982 in Poznań and was buried in a family grave at the Gdańsk-Oliwa cemetery.

Keywords: Feliks Osiński, history of Polish State Forestry, World War II, Home Army, post-World War II repressions

Artykuł do pobrania/Download the article