Artykuł/Article 2 Artykuł/Article 2

Tadeusz Janicki

PRZEJMOWANIE OBSZARÓW LEŚNYCH OD WŁADZ I OBYWATELI NIEMIECKICH W WIELKOPOLSCE W LATACH 1919–1922
 

S t r e s z c z e n i e
 

Traktat wersalski przyznał Polsce mienie poniemieckie, które znalazło się w jejgranicach. Jego istotną część składową stanowiły lasy, zarówno te należące do państwa pruskiego i członków pruskiego domu panującego, jak i te należące do osób prywatnych narodowości niemieckiej, którym nie przysługiwało prawo do otrzymania
obywatelstwa polskiego.
Artykuł omawia lasy województwa poznańskiego w granicach z 1919 roku, a następnie działania Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i poznańskiego komisariatu Głównej Komisji Likwidacyjnej, zmierzające do przejęcia wspomnianych wyżej obszarów leśnych. Główne pytania badawcze dotyczą podstaw prawnych, procedur, wykonawców i rezultatów powyższego procesu.

 

Słowa kluczowe: traktat wersalski, lasy województwa poznańskiego, Główna Komisja Likwidacyjna

TAKEOVER OF FOREST AREAS FROM THE GERMAN GOVERNMENT AND CITIZENS IN WIELKOPOLSKA IN THE YEARS 1919–1922

 

S u m m a r y
 

The Treaty of Versailles allowed to Poland the formerly German possessions. According to it they found their location within the Polish boundaries. The main part of the property were forests belonging to the state of Prussia and the members of the Prussian ruling house. Some forests were also privately owned by the Germans who were not entitled to receive Polish citizenship.
The article elaborates the forests of Poznan Voivodeship in the borders of 1919 and subsequently the activities of the Ministry of the former District of Prussia, the Provincial Governor’s Office and the Poznan Office of the Central Liquidation Committee, who were leading up to the acquisition of the forest areas mentioned
above.
The main research questions concern the legal foundations, procedures, executors and results of the above-mentioned process.

 

Keywords: Treaty of Versailles, forests of Poznan Region, the Central Liquidation Committee

Artykuł do pobrania/Download the article