Artykuł/Article 3 Artykuł/Article 3

Mariusz Jaśkowiak

ROLA LASU W INDUSTRIALIZACJI ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1945–1969

S t r e s z c z e n i e

Uprzemysłowienie stało się jednym z najważniejszych zadań, z którym należało sobie poradzić w powojennej Polsce. Powstaniu nowych form życia politycznego, społecznego i gospodarczego towarzyszył rozwój lasów. W rękach państwa znalazła się pierwszy raz w historii kraju większość kompleksów leśnych. Zaistniała możliwość skoncentrowania polityki leśnej i drzewnej Polski. Na terenie większych kompleksów leśnych budowano tartaki, fabryki płyt, opakowań i inne. Dla powojennego rozwoju przemysłu drzewnego duże znaczenie miała odbudowa, rozbudowa i adaptacja starych zakładów. Głównym kierunkiem rozwoju uprzemysłowienia na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1969 stało się zwiększone wykorzystanie surowców odpadowych, niepełnowartościowych i zastępczych.

Słowa kluczowe: gospodarka leśna, tartak, industrializacja, przemysł, Ziemia Lubuska

THE ROLE OF FORESTRY IN INDUSTRIALIZATION OF LUBUSKIE REGION FROM 1945 TO 1969

S u m m a r y

Industrialisation has become one of the most important tasks, which postwar Poland had to cope with. The rise of new forms of political, social and economic developments was accompanied by the development of forests. For the first time in the history of Poland, country possessed most of the forest complexes. It was possible to focus on forestry and wood policy. Subsequently, sawmills, hardboard factories, wooden boxes factories and other alike emerged within the larger forest complexes. Besides, restoration, expansion and adaptation of old plants appeared significant for the post-war development of the timber industries. The increased use of waste, defective and replacement materials is believed to become the main direction of development of industrialization in Lubuskie region in years 1945–1969.

Keywords: forestry, sawmill, industrialization, industry, Lubuskie region

Artykuł do pobrania/Download the article