Artykuł/Article 5 Artykuł/Article 5

Jerzy Gnerowicz

PSZCZOŁY I LAS

S t r e s z c z e n i e

W publikacji autor wskazał na związki pszczoły z lasem. Datują się one od kilkudziesięciu milionów lat. Dowodzą tego znaleziska inkluzji z uwięzioną w nich pszczołą. Okazy zastygłe w bursztynie, który jest kopalną żywicą nieznanego dziś gatunku sosny, są niepodważalnym dowodem na obecność pszczół w dawnych zbiorowiskach leśnych i tego, że przed milionami lat wypełniały ekologiczne zadanie podtrzymywania przy życiu i ekspansji szeregu gatunków roślinności leśnej.
W dalszej części wskazano na liczne przykłady związków pszczół z lasem w okresach późniejszych aż do czasów współczesnych. Dowodem na ich istnienie w epoce „łowców miodu" są malowidła naskalne odnalezione w grotach zamieszkałych przez ludzi przed tysiącami lat w Hiszpanii i Afryce Południowej; ilustracją bardziej współczesnego pszczelarstwa leśnego są źródła opisujące bartnictwo. Autor wskazuje przy okazji na te, które potwierdzają istnienie rozwiniętego bartnictwa w południowej Wielkopolsce. Kończy doniesieniem o inicjatywach towarzystw ekologicznych i osób prywatnych zmierzających do ponownego wprowadzenia bartnictwa do polskich lasów.

Słowa kluczowe: pszczoły i las, pszczoła w bursztynie, łowcy miodu, bartnictwo w południowej Wielkopolsce, ekspozycja pszczelarska

BEES AND FOREST

S u m m a r y

In this work the author indicated relations between bee and forest. They began tens of millions years ago. Findings of inclusions with a bee trapped in them prove it. Bees congealed in amber, which is fossil resin of unknown today species of pine, is undisputed evidence of bee presence in forest congeries and prove that millions of years ago bees played an ecological role in sustaining life and in expansion of a number of species of forest flora.
In the body of the work numerous examples of relations of bees with forest in the subsequent periods till contemporary times were indicated. Drawings on rocks found in caves in which people resided thousands years ago in Spain and South Africa prove existence of such relations in "honey hunters" era. Sources describing wild-bee rearing are illustrations of more contemporary forest beekeeping. The author points to the ones that confi rm existence of the developed wild beekeeping in the southern part of Wielkopolska region. He finishes with a notifi cation concerning initiatives of ecological associations and private people intending to introduce wild bee keeping again in Polish forests.

Keywords: bees and forest, bee in amber, honey hunters, wild-bee rearing in southern part of Wielkopolska region, apiarian display

Artykuł do pobrania/Download the article