Artykuł/Article 10 Artykuł/Article 10

Robert Lipelt

GOSPODARKA LEŚNA W GALICJI W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ STATYSTYCZNYCH W DRUGIEJ POŁOWIE XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

S t r e s z c z e n i e

Prezentowany artykuł omawia zagadnienia związane z lasami i gospodarką leśną w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Podstawą źródłową były spisy statystyczne lasów w cesarstwie austriackim z lat 1875–1910. Autor przedstawił zagadnienia dotyczące m.in.: powierzchni i stopnia zalesienia, struktury własnościowej lasów, struktury lasów według typu gospodarstw i składu gatunkowego, ilości pozyskanego drewna. Zaprezentowany materiał pozwolił stwierdzić, że gospodarka leśna Galicji pod względem stopnia lesistości, struktury własnościowej i hodowlanej lasów ustępowała obszarom leśnym takich krajów monarchii austriackiej, jak: Czechy, Morawy, Śląsk austriacki.

Słowa kluczowe: Galicja, lasy, gospodarka leśna, XIX–XX wiek
 

FOREST MANAGEMENT IN GALICIA IN THE SECOND HALF OF 19TH AND EARLY 20TH CENTURY IN THE VIEW OF STATISTICAL SOURCES

S u m m a r y

The article presents topics concerning forests and forest management inGalicia in the second half 19th and early 20th century. This paper is based on thestatistics of forestry in the Austro-Hungarian Empire in the years 1875–1910. The author includes the following issues: the area and the degree of afforestation, the ownership structure of forests, types of forest industries and the species composition, the amount of harvested timber. The study of this database leads to the conclusion that in the terms of afforestation, the ownership and breeding structure of forests, the forestry in Galicia gave way to countries of the Austrian monarchy such as the Czech Republic, Moravia, and Austrian Silesia.

Keywords: Galicia, forests, forest cultivation, forestry, 19th–20th century

Artykuł do pobrania/Download the article